Oleh: Drs Suprayitno | September 28, 2009

Artikel WUJUD LAN WERDINE “ PANJI LAMBANG DAERAH “

WUJUD LAN WERDINE “ PANJI LAMBANG DAERAH “

1. Awujud perisai gambar jejantung alancip gangsal, ingkang mengku werdi dhedhasaring nagari nuswantara nengih Pancasila.

2. Seratan Tulungagung, ngemu suraos : tulung ateges pitulungan, agung ingkang ateges ageng. Tulungagung mengku werdi pitulunagn ingkang ageng.

3. Wulen pari gunggung 17 sinartan kembang kapas gunggung 8 ingkang nedahaken kamakmuraning tlatah Tulungagung ingkanmg bebasan loh jinawi gemah ripak karta tur raharja, linambaran kamardikaning bangsa Nuswantara.

4. Kartika alancip 5 ingkang mapan sak pucuking tombak, mengku werdi sinandhi gegayuhan ingkang luhur kanthi alelandhesan jiwa Pancasila.

5. Ana wewujudan bunder seser lir jinangka, mengku werdi sinandhi warga Tulungagung kanthi raos Guyub Rukun, manunggaling tekat nggennya mbangun Tulungagung ingkang tumuju Nagari ingkang adil makmur lan sentosa.

6. Ewondene ingkang ngadek jejeg awujud Tombak sinangga landheyan sak dedeg pengawe, tan sanes pusaka piyandsel miwah sipat kandeling warga Tulungagung nenggih nkanjeng Kanjeng Kyai Upas.

7. Wonten wewujudan candhi bentar binelah dados kalih mapan wonten kanan miwah kiring, ingkang mujutaken wiwaraning warga Tulungagung tumuju warga ingkang adil makmur adhedhasar adil lan bebener.

8. Wit waringin angrembuyung, minangka pralambang pangayoman mring sagunging warga Tulungagang datan mbedakaken asor lan luhuring drajat lan semat.

9. Sekar tunjung agodhong gangsal kuncup kalih, anggambaraken bilih duking nguni, Tulungagung dumados saking rawa-rawa, ewondene kuncup kalih anggambaraken manunggaling kawula miwah nara praja ngennya mangun praja kanthi alelandhesan nunggal jiwa, nunggal bangsa lan nunggal basa.

10. Ewondene warna cemeng lan jenar, ingkang mengku werdi gegayuhaning warga Tulungagung tunuju jamnan kencana rukmi ingkang data nana pedhote.

KAPAN JUMEDHULE ISTILAH “ MACAPAT “

Kanggo mangsuli jumedhule tembung “ Macapat “ perlu nlusur anane lan uripe puisi Jawa. Puisi Jawa kuna kang asal saka India diarani “ Seloka “. Ana ing kasusastran Jawa kuna tuwuh Puisi/geguritan kangb diarani “ kakawin “.

Ing jagade kasusastran Jawa kuna uga ana istilah “ Kidung “ kaya kang kamot ing Serat Kakawin Ramayana, kang panulise udakara dek jaman Mataram Kuna yaiku jaman sugenge Dyah Balitung udakara tahun 908 M.

Ing layang Batarata Yuda Jawa kuna karangane Empu Sedah lan Empu Panuluh jamane Prabu Jayabaya raja Kediri ( 1130 – 1160 ) ing pupuh enem pada siji, uga ngemot tembung

“ Kidung “ kang dening Prof. Dr. PJ Zoetmulder ditegesi “ song “. Dene Dr. H.H. Juinboll negesi “ ngesong “, lan L. Mardiwarsita negesi “ nyanyian, sanjak “.

Nalika jaman Majapahit ( abad 12-13 ), tembung kidung dadi araning gupitan sing pinathok dening cacahe wanda saben sagatra, lan tibane swara (dhong dhing) ing pungkasaning gatra. Serat (buku) ing pungkasaning basa dhinapur kidung banjur diarani Serat Kidung. Kaya upamane Setat Kidung Panji Angreni, Kidung Sundayana, Kidung Ranggalawe, Kidung Sri Tanjung, lsp.

Sabanjure ing serat Kidung Ranggfalawe tinemu istilah “ Tambang “ yaiku reroncening ukara saemper kidung kang tembene tembung tambang owah dadi tembung “ tembang “.

Sabanjure nalika Jaman Demak, tinemu rumpakan kang dhapukane padha karo kidung Majapahitan. Sunan Bonang ngaranag Serat Suluk Wijil, Kidung Dhandhanggula. Sunan Geseng ngarang Setar Suluk Malang Sumirang, sinawung kidung Sinom, Asmaradana, Mijil lan Dhandhanggula.

Nalika jaman Surakarta, kajaba tembung “ Kidung “ ing kene wus ana tembung “ Macapat “ senadyan ing serat-serat karangane para Pujangga isih tetep tinemu istilah Kidung.

Adhedhasar tulisan ing ngarep, bisa dipesthekake kira-kira jumedhule istilah “ Macapat “ yaiku nalika jaman kapujanggan Surakarta, yaiku jaman sakiwa tengene tahun panulise Serat Rama ( 1750 ) lan Serat Bratayuda anggitane R.Ng. Yasadipura I ( 1729-1801 M ).

Sabanjure bab ketemune tembung “Macapat”, ana sing negesi golonganing tembang kang pamedhot anmggone maca utawa nglagokake, kapedhot papat-papat / matang wanda, uga ana panemu liya kang mastani “ Maca limpat “ marga panembange “ cepet, cepat “ ora kedawan ngenging swara lan luk-luking cengkok

Dek jaman biyen cingkok tembang Macapat kang ana among cengkok Palaran, jalaran tuwuh ana desa Palar (desa pidaleme R.Ng. Ranggawarsita (1802-1873). Dene saiki cengkok macapat warna-warna : Dhandhanggula : Ddg.palaran, baranglaya, padhasih, kentar, turulare, kanyut, penganten anyar lss., ana Sinom : Wenikenya, parijatha, Grendhel lss.,Pangkur : cengkok Dhudha Kasmaran, Ngrenas, geger sore lss.

Makaten sekedhik bab pamanggih wontenipun tembang Macapat. Upama ana panemu liya, bisa-bisa wae lan ora mokal jer tulisan iki yomung awujud panemu. Ing wasana bener lan lupute among sumangga.

*) Kapirit saking seratanipun kadang Drs. RS Subalidinata ( Minggon Jayabaya 49 Agustus 2008 ).

TULADHA PANYANDRA “ TEMANTEN PUTRI MIJIL “

Wus tinarbuka wiwaraning kandha, kinarya hamiyak wewadine budhaya nenggih budi dayane manungsa inkang rinakit mawa indahing basa, sastra miwah cvarita, satemah hambabar gelaring budhaya ingkang endah, edi, adi luhung bangkit hangarah prana, miwah hangangkat drajating bangsa.

Duking nguni rinakit para sarjana sujana ingkang sujaneng budi, kebak wewarah suci, kena kinarya tepa palupi, marma pantesta kalamun den uri-uri murih lestari widada ing salami-lami.

Binarung swarane pradangga munya ngarangin keplok imbal angedasih, nuli ana ganda arum mangambar ngebaki jroning bale winangun, datan watawis dangu ana teja manther sasada lanang gedhene, den kedhepake ilang tejane kasengguh hapsari ing kasuwargan ingkang tumurun mring madya pada arsa andum kabagyan, satuhu punikata tejane Sri atmaja temanten Putri ingkang mijil saking sasana tepas wangi arsa manjing ing sasana pahargyan.

Mabyor-mabyor busananira ingkang hangimba busananira prameswari nata, marma kalamun katempuking Ywang candra pating galebyar pating calarot pindha kartika asilih pernah. Amucang kanginan dennya lumaksana membat madya lumenggang ing warih, lembeyan merah kasimpir riyak hanggajah oling.

Prapteng madyane pawiwahan kagyat kagara wekasan kang apindha sitaresmi nenggih mustikane pawiwahan, dupi anguningani sanggyaning para tamu ingkang sampun lenggah satata pepak sinaraja kaya handhayong-dhayongna pancak sujine bale winangun. Marma kapanduking raos ingkang tumanem jroning kalbu kadi karem karaban ing memanis sinandhing kastuba manik, ingkang satuhu datan kena cinitra ing ukara.

Prapteng unggyan ingkang tinuju, rising atmaja temanten putrid sigra kalenggahaken aneng sasana rinengga, kinapit patah sakembaran ingkang wus samapta ing gati sawega ing dhiri. Ing astanira wus angasta gantal ingkang winastan gondhang kasih, ingkang sampun linambaran mantran-mantran sakti, guna kasantikan, guna kawijayan, guna pangasihan, kayata jaran gyang, semar mesem truna lele lsp.

Dhasar Sri Atmaja Temanten Putri wanudya ayu rupane karengga ing busana. Nalika samana mangagem busana warna …………………. Sinulam benang kencana awangun lunging gadhung rumambat ngrawit. Agegelung malang awangun bokor mengkurep, acecundhuk mentul tinata runtut akrya patut. Asesemek sekar melathi rinonce awangun wulan tumanggal, sinartan tiba dhadha tinumpangaken ing pamidhangan kanan, ngalewer prapteng jaja, ebah-ebah kalamun ginawe lumampah, marma kalamun katiyubing maruta manda ngambar gandanira nganti ndumugi wanjawine pangurakan.

Weweging pranaja pindha cengkir ngadhing piningit, yayah hanjebol-jebolnya mekak madya ingkang minangka setu bandane sarira. Kicating canela ingkang tinaretes sarwa retna, kalamun cinandra pindha wredhu hanggra sasra ingkang lumaku ing wanci pangklong.

Datan watawis dangu risang atmaja temanten putri wus kalenggahaken aneng kursi rinengga, semuning wardaya sajak kuciwa karana dennya angrantu jejaka tumaruna ingkang minangka gegantilane nala miwah memaniking netra ingkang dereng prapta.

Nalika samana ingkang putra temanten putrid wus lenggah kanthi anggana raras, tegese ….. lungguh piyambakan.

………………..ooOoo………………….

KAPAN JUMEDHULE ISTILAH “ MACAPAT “

Kanggo mangsuli jumedhule tembung “ Macapat “ perlu nlusur anane lan uripe puisi Jawa. Puisi Jawa kuna kang asal saka India diarani “ Seloka “. Ana ing kasusastran Jawa kuna tuwuh Puisi/geguritan kangb diarani “ kakawin “.

Ing jagade kasusastran Jawa kuna uga ana istilah “ Kidung “ kaya kang kamot ing Serat Kakawin Ramayana, kang panulise udakara dek jaman Mataram Kuna yaiku jaman sugenge Dyah Balitung udakara tahun 908 M.

Ing layang Batarata Yuda Jawa kuna karangane Empu Sedah lan Empu Panuluh jamane Prabu Jayabaya raja Kediri ( 1130 – 1160 ) ing pupuh enem pada siji, uga ngemot tembung

“ Kidung “ kang dening Prof. Dr. PJ Zoetmulder ditegesi “ song “. Dene Dr. H.H. Juinboll negesi “ ngesong “, lan L. Mardiwarsita negesi “ nyanyian, sanjak “.

Nalika jaman Majapahit ( abad 12-13 ), tembung kidung dadi araning gupitan sing pinathok dening cacahe wanda saben sagatra, lan tibane swara (dhong dhing) ing pungkasaning gatra. Serat (buku) ing pungkasaning basa dhinapur kidung banjur diarani Serat Kidung. Kaya upamane Setat Kidung Panji Angreni, Kidung Sundayana, Kidung Ranggalawe, Kidung Sri Tanjung, lsp.

Sabanjure ing serat Kidung Ranggfalawe tinemu istilah “ Tambang “ yaiku reroncening ukara saemper kidung kang tembene tembung tambang owah dadi tembung “ tembang “.

Sabanjure nalika Jaman Demak, tinemu rumpakan kang dhapukane padha karo kidung Majapahitan. Sunan Bonang ngaranag Serat Suluk Wijil, Kidung Dhandhanggula. Sunan Geseng ngarang Setar Suluk Malang Sumirang, sinawung kidung Sinom, Asmaradana, Mijil lan Dhandhanggula.

Nalika jaman Surakarta, kajaba tembung “ Kidung “ ing kene wus ana tembung “ Macapat “ senadyan ing serat-serat karangane para Pujangga isih tetep tinemu istilah Kidung.

Adhedhasar tulisan ing ngarep, bisa dipesthekake kira-kira jumedhule istilah “ Macapat “ yaiku nalika jaman kapujanggan Surakarta, yaiku jaman sakiwa tengene tahun panulise Serat Rama ( 1750 ) lan Serat Bratayuda anggitane R.Ng. Yasadipura I ( 1729-1801 M ).

Sabanjure bab ketemune tembung “Macapat”, ana sing negesi golonganing tembang kang pamedhot anmggone maca utawa nglagokake, kapedhot papat-papat / matang wanda, uga ana panemu liya kang mastani “ Maca limpat “ marga panembange “ cepet, cepat “ ora kedawan ngenging swara lan luk-luking cengkok

Dek jaman biyen cingkok tembang Macapat kang ana among cengkok Palaran, jalaran tuwuh ana desa Palar (desa pidaleme R.Ng. Ranggawarsita (1802-1873). Dene saiki cengkok macapat warna-warna : Dhandhanggula : Ddg.palaran, baranglaya, padhasih, kentar, turulare, kanyut, penganten anyar lss., ana Sinom : Wenikenya, parijatha, Grendhel lss.,Pangkur : cengkok Dhudha Kasmaran, Ngrenas, geger sore lss.

Makaten sekedhik bab pamanggih wontenipun tembang Macapat. Upama ana panemu liya, bisa-bisa wae lan ora mokal jer tulisan iki yomung awujud panemu. Ing wasana bener lan lupute among sumangga.

*) Kapirit saking seratanipun kadang Drs. RS Subalidinata ( Minggon Jayabaya 49 Agustus 2008 ).

TULADHA PANYANDRA “ TEMANTEN PUTRI MIJIL “

Wus tinarbuka wiwaraning kandha, kinarya hamiyak wewadine budhaya nenggih budi dayane manungsa inkang rinakit mawa indahing basa, sastra miwah cvarita, satemah hambabar gelaring budhaya ingkang endah, edi, adi luhung bangkit hangarah prana, miwah hangangkat drajating bangsa.

Duking nguni rinakit para sarjana sujana ingkang sujaneng budi, kebak wewarah suci, kena kinarya tepa palupi, marma pantesta kalamun den uri-uri murih lestari widada ing salami-lami.

Binarung swarane pradangga munya ngarangin keplok imbal angedasih, nuli ana ganda arum mangambar ngebaki jroning bale winangun, datan watawis dangu ana teja manther sasada lanang gedhene, den kedhepake ilang tejane kasengguh hapsari ing kasuwargan ingkang tumurun mring madya pada arsa andum kabagyan, satuhu punikata tejane Sri atmaja temanten Putri ingkang mijil saking sasana tepas wangi arsa manjing ing sasana pahargyan.

Mabyor-mabyor busananira ingkang hangimba busananira prameswari nata, marma kalamun katempuking Ywang candra pating galebyar pating calarot pindha kartika asilih pernah. Amucang kanginan dennya lumaksana membat madya lumenggang ing warih, lembeyan merah kasimpir riyak hanggajah oling.

Prapteng madyane pawiwahan kagyat kagara wekasan kang apindha sitaresmi nenggih mustikane pawiwahan, dupi anguningani sanggyaning para tamu ingkang sampun lenggah satata pepak sinaraja kaya handhayong-dhayongna pancak sujine bale winangun. Marma kapanduking raos ingkang tumanem jroning kalbu kadi karem karaban ing memanis sinandhing kastuba manik, ingkang satuhu datan kena cinitra ing ukara.

Prapteng unggyan ingkang tinuju, rising atmaja temanten putrid sigra kalenggahaken aneng sasana rinengga, kinapit patah sakembaran ingkang wus samapta ing gati sawega ing dhiri. Ing astanira wus angasta gantal ingkang winastan gondhang kasih, ingkang sampun linambaran mantran-mantran sakti, guna kasantikan, guna kawijayan, guna pangasihan, kayata jaran gyang, semar mesem truna lele lsp.

Dhasar Sri Atmaja Temanten Putri wanudya ayu rupane karengga ing busana. Nalika samana mangagem busana warna …………………. Sinulam benang kencana awangun lunging gadhung rumambat ngrawit. Agegelung malang awangun bokor mengkurep, acecundhuk mentul tinata runtut akrya patut. Asesemek sekar melathi rinonce awangun wulan tumanggal, sinartan tiba dhadha tinumpangaken ing pamidhangan kanan, ngalewer prapteng jaja, ebah-ebah kalamun ginawe lumampah, marma kalamun katiyubing maruta manda ngambar gandanira nganti ndumugi wanjawine pangurakan.

Weweging pranaja pindha cengkir ngadhing piningit, yayah hanjebol-jebolnya mekak madya ingkang minangka setu bandane sarira. Kicating canela ingkang tinaretes sarwa retna, kalamun cinandra pindha wredhu hanggra sasra ingkang lumaku ing wanci pangklong.

Datan watawis dangu risang atmaja temanten putri wus kalenggahaken aneng kursi rinengga, semuning wardaya sajak kuciwa karana dennya angrantu jejaka tumaruna ingkang minangka gegantilane nala miwah memaniking netra ingkang dereng prapta.

Nalika samana ingkang putra temanten putrid wus lenggah kanthi anggana raras, tegese ….. lungguh piyambakan.

home

Iklan
Oleh: Drs Suprayitno | September 28, 2009

Artikel Upacara Siraman Pusaka Kyai Oepas

LATAR BELAKANG PROSESI UPACARA ADAT SIRAMAN PUSAKA “ KANJENG KYAI UPAS “

SUSUNAN ACARA

============================

1. Pembukaan

2. Sambutan Keluarga Pringgo Koesoeman oleh Bp. R.M. INDRONOTO

3. Pembacaan Riwayat Pusaka Tombak “ Kanjeng Kyai Upas “

4. Sambutan Bupati Tulungagung

5. Prosesi Siraman

6. Selamatan / Do’a

7. Penutup

· Pada masyarakat agraris upacara religi memang sangat melekat. Berbagai macam upacara keagamaan atau religi baik yang menyangkut kehidupan keluarga maupun masyarakat merupakan bagian dari kehidupan spiritual mereka.

· Pada umumnya masyarakat menginginkan keadaan aman, tentram dan tidak ada kejadian – kejadian yang mengganggu ketentramannya. Di Kabupaten Tulungagung ada beberapa upacara adat / tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat pelaku budaya antara lain :

1. Upacara Adat Labuh Laut.

2. Upacara Adat Minta Hujan.

( Manten Kucing )

3. Upacara Adat Ulur – Ulur.

4. Upacara Adat Ruwatan.

5. Upacara Adat Daur Hidup.

6. Upacara Adat Siraman Pusaka, dll.

Adalah Upacara Tradisional Siraman Pusaka “ Kyai Upas “ di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung.

Upacara ini mengandung unsur religi karena berkaitan dengan adanya keyakinan masyarakat bahwa Pusaka Kanjeng Kyai Upas adalah pusaka yang keramat dan bertuah sebagai penolak banjir serta penjaga ketentraman Kota Tulungagung

Pusaka yang panjang bilahnya ± 35 cm dengan landeannya ± 4,35 m berasal dari Mataram dibawa oleh R.M.T PRINGGODININGRAT Putera Pangeran NOTO KUSUMO. Di Pekalongan menantu Hamengku Buwono II diangkat menjadi Bupati Kabupaten Ngrawa ( Tulungagung sekarang ), bertahta pada tahun 1792 – 1828.
Pusaka ini menurut masyarakat Tulungagung umumnya, dapat menimbulkan malapetaka banjir, wabah penyakit, dsb apabila dipindahkan dari Tulungagung atau kurang diperhatikan pemeliharaannya.

SEKILAS TENTANG JALANNYA UPACARA SIRAMAN PUSAKA KANJENG KYAI UPAS

1. TAHAP PERSIAPAN

Persiapan upacara dilaksanakan dua atau tiga hari sebelum upacara dimulai dengan menyiapkan beberapa peralatan atau perlengkapan sesaji :

Air Panguripan ( air dari Goa Tritis di Gunung Budeg ± 13 km dari kota )
Air Bilik Tengah
Air Bilik Buntut
Air Tempuran
Air Gothehan
Air Kelapa
Air Sumur
Air Deresan Randu
Air Deresan Pisang
Tujuh macam ayam jantan antara lain :
Ayam Emas Kemambang
Ayam Rajekwesi
Ayam Cemani
Ayam Putih Mulus
Ayam Walik
Ayam Tulak
Ayam Biasa

2. TAHAP RATENGAN

Tahap ratengan atau dapat juga disebut malam tirakatan dilakukan pada hari Kamis malam Jum’at. Pada malam ini para ibu masak ambeng, meracik sesaji. Jumlah ambeng mencapai 30 macam. Para ibu yang memasak sudah berusia lanjut, sedangkan yang memasak bubur atau jenang adalah para ibu yang telah luar sari.

3. TAHAP PELAKSANAAN

Pada hari Jum’at Pahing pagi tanggal 9 Januari 2009 acara siraman pusaka dimulai di Pendopo Kanjengan telah berkumandang suara “ MONGGANG ” yaitu gamelan pelog slendro yang diberi nama : “ Kyai Jinggo Pengasih “

Tepat pada pukul 09.00 WIB siraman pusaka dimulai dengan mengambil pusaka di gedung pusaka menujui tempat siraman yang berbentuk panggung tingginya ± 2,5 cm. Lurup yang terbuat dari Kain Cinde dibuka satu persatu, lurup paling luar adalah Kain Mori. Juru siram adalah Kyai Emban merupakan turun – temurun yang dibantu beberapa orang membersihkan( melaksanakan siraman ) ± 1 jam.

Sedangkan di Gandok belakang dilaksanakan tahlil yang diikuti ± 25 orang santri. Setelah siraman selesai baru diadakan kenduri ( selamatan ) sebagai ucapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pelaksanaan siraman pusaka dapat berjalan dengan selamat.

Ambeng yang berjumlah 30 – 40 buah tidak pernah tersisa karena telah menjadi kepercayaan masyarakat bahwa sederetan ambeng tersebut mempunyai berkah. Sebagai penutup pada malam harinya diadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk sebagai penghilang rasa penat kepada masyarakat magersari yang ikut membantu pelaksanaan siraman.

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 27, 2009

Artikel Upacara Adat Ulur-ulur

PROSESI UPACARA ADAT “ ULUR-ULUR “

Di Desa Sawo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungangung, yakni di dukuh Buret terdapat bekas peninggalan sejarah yang berupa telaga. Telaga tersebut dimanfaatkan oleh warga sejumlah 4 desa, yauitu desa Sawo, desa Gedangan, desa Gamping, dan desa Ngentrong untuk pengairan 4 desa tersebut. Telaga tersebut berupa sumur dengan garis tengah kurang lebih 75 meter dan di sebut telaga Buret.
Penduduk dari 4 desa tersebut sangat kental mempercayai nilai-nilai magis telaga tersebut. Menurut kepercayaan, yang menguasai (mbau reksa) di telaga Buret adalah Mbah Jigan Jaya. Oleh karena itu, setiap tahunnya pada hari Jum’at legi bulan Sela(penanggalan jawa) diadakan ritual Ulur-ulur di telaga Buret. Ritual Ulur-ulur yang diadakan berupa upacara sesaji atau upacara pepetri. Oleh

masyarakat setempat ritual Ulur-ulur telah menjadi adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka. Tujuan diadakannya upacara Ulur-ulur tersebut untuk menghormati para leluhur, yang mendapat kemurahan dari tuhan berupa sumber air, dalam istilah jawa ”CIKAL BAKAL”. Menurut kepercayaan msyarakat setempat apabila tidak diadakan upaca Ulur-ulur di telaga Buret maka masyarakat akan memperoleh kutukan.

Menurut kepercayaan warga setempat, sejarah adanya upacara pepetri atau upacara sesaji di awali dari kejadian yang menimpa penduduk, secara mendadak terkena musibah besar. Banyak warga yang sakit, banyak penyakit yang mematikan. Orang-orang yang sakit tersebut kemudian mendadak meninggal, istilah jawa mengatakan ”pagepluk meganturan”. Pada situasi yang kritis tersebut para punggawa pemerintahan (orang-orang pemerintahan) merasa sangat prihatin melihat kejadian itu. Dan mereka segera bersemedi memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar wilayahnya terbebas dari kutukan itu. Dalam semedinya mendapat petunjuk bahwa yang bisa memulihkan keadaan dan bahkan mampu membuat keadaan wilayahnya menjadi lebih baik adalah dengan mengadakan upacara pepetri atau upacara sesaji ruwatan dan tayuban di telaga Buret.

Ritual Ulur-ulur dimulai dengan tayuban(sejenis nyanyia-nyanyian tradisional). Tayuban dimulai dengan membunyikan gending onang-onang. Gending onang-onang tersebut dipercaya merupakan kegemaran Mbah Jigang Jaya, yakni penghuni telaga Buret. Menurut kepercayaan masyarakat pada saat gending onang-onang di bunyikan yang menari saat itu adalah ”roh” dari Mbah Jigang Jaya, biasanya dibarengi dengan adanya angin bertiup kencang, selanjutnya diteruskan dengan gending-gending lainnya. Selanjutanya adalah memandikan arca Dewi Sri Sedono dan tabur bungan di telaga Buret.

Dalam upacara Ulur-ulur harus disediakan beberapa sesaji, adapun sesaji tersebut adalah sebagai berikut:

Nasi kebule(sega gurih) sekul suci ulam sari, ambeng mule, buceng robyong, buceng kuat, jenang sengkala.

Bermacam-macam duadah(jadah)waran, jadah putih, jadah merah, jadah kuning, jadah hitam, wajik, dodol ketan, ketan kinco, bermacam-macam

kue sembilan warna.,yaitu: umbi-umbian. Masing-masing warga desa membawa kue yang berbeda warnanya.

Pisang raja, cokbakal, badek, candu, kemenyan, minyak wangi, bunga telon, mori, topi janur, tikar, gantal, gula gimbal,dan kelapa tanpa sabut. Semua dimasukkan kedalam bokor kecuali kendi, tikar, dan topi janur.

Semuanya kemudian di larung di telaga Buret.

Telaga Buret teletak di kawasan seluas 37 Ha (Dinas Lingkungan hidup), dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang keramat. Menurut kepercayaan masyarakat siapapun yang mengusik wilyah tersebut, misalnya mengambil ikannya, menebang pohon di wilayah tersebut maka akan memperoleh kutukan dari penunggu wilayah tersebut

Ditulis oleh : Alfi Kamalia.

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Artikel Seni Budaya

Kasi Budaya dan Seni

REOG TULUNGAGUNG

SIRAMAN PUSAKA TOMBAK KYAI OEPAS

UPACARA ADAT ULUR – ULUR

UPACARA ADAT TEMANTEN KUCING

PANJI LAMBANG DAERAH

PAKAIAN ADAT DAN NILAI SEJARAH

BUSANA DAERAH PERWUJUDAN KEANEKA RAGAMAN LINGKUNGAN BUDAYA DALAM UPAYA PENCIPTAAN JATIDIRI

PERKEMBANGAN BATIK DI TULUNGAGUNG

PERKEMBANGAN SENI DAN BUDAYA SERTA PELESTARIANNYA

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Museum Daerah Tulungagung

MUSEUM DAERAH TULUNGAGUNG

Museum Daerah Tulungagung dibangun pada akhir tahun 1996 yang berlokasi di Jl. Raya Boyolangu KM 4 komplek SPP/SMPA Tulungagung. Museum dengan luas lahan 4.845 m2 dan luas bangunan 8x15m ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan koleksi yang semula disimpan di Pendopo Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya direncanakan pengembangan pembangunan di kompleks SPP/SPMA.

Letak Museum ini bisa dibilang cukup strategis sebab berada di wilayah yang sarat dengan potensi Benda Cagar Budaya yang tidak bergerak, antara lain Goa Selomangleng, Candi Gayatri, Candi Cungkup, dll. Selain itu juga merupakan jalur utama menuju Obyek Wisata Pantai Popoh Indah, Pantai Sine, dan Kerajinan Marmer di sepanjang jalur menuju Pantai Popoh Indah.

Maksud dari gagasan mendirikan Museum ini selain sebagai wadah/tempat penyelamatan warisan budaya, diharapkan nantinya juga sebagai tempat tujuan studi, rekreasi bagi siswa, mahasiswa maupun masyarakat luas. Museum Daerah Tulungagung merupakan museum umum dimana koleksinya terdiri dari Koleksi Arkeologi yaitu peninggalan – peninggalan benda tidak bergerak berupa patung/arca pra sejarah yang sebagian besar terbuat dari batu andesit yang berjumlah 12 buah dan koleksi Etnografi ( Peralatan Teknologi Tradisional ).

Selanjutnya kenapa Koleksi Etnografi itu masuk Museum Daerah. Karena ini merupakan sejarah tersendiri bagi masyarakat Tulungagung yang dulu dikenal sebagai Kadipaten Ngrowo.

Hampir sepanjang masa Daerah Tulungagung digenangi rawa – rawa sepanjang kurang lebih 8 bulan dalam setahun. Maka dengan adanya Terowongan Niama akhirnya Tulungagung terbebas dari banjir.

Perlu diketahui bahwa Booklet Koleksi Arkeologi dan Etnografi pada Museum Daerah ini di tahun 2008 menambah koleksi berupa alat-alat permainan tempo dulu dan alat-alat tradisional, seperti Egrang, Banggalan/gangsingan/kekean, enthik, dakon, bendan, tembak-tembakan, dan seterika arang.

Alat – Alat Permainan Tempo Dulu :

1. Egrang

Bahannya bisa dari bambu yang tua, dari bahan kayu yang kuat, atau bisa juga berbahan logam. Sepasang untuk kaki kanan dan kaki kiri. Keduanya diberi pencatan tinggi. Tinggi pencatan bisa dibuat sesuai selera, bisa 0.5m, 1m, dll. Permainan ini pada dasarnya mempunyai fungsi membentuk kecerdasan seseorang pada masa perkembangan jasmaninya. Permainan ini membutuhkan ketrampilan, kecekatan, disiplin, cermat, waspada, tangguh tidak mudah goyah, lengah sedikit akan jatuh.

Egrang ini dapat digunakan untuk permainan apa saja diantaranya yaitu :
– Balapan lari

– Sepak bola dengan Egrang

– Saling mendorong diatas Egrang. Siapa yang jatuh berarti kalah

– Uji nyali berjalan di atas air, dsb.

2. Banggalan / Gangsingan / Kekean

Umumnya terbuat dari kayu yang tahan akan paku dan dibentuk sedemikian rupa. Bagian bawah diberi paku sebagai alat untuk mematuk agar dapat diputar sampai mendesing. Tujuannya pada saat dipatuk oleh lawannya tetap berputar. Siapa yang mati dulu berarti dia yang kalah. Alat untuk memutar disebut Uwet ( bahasa jawa ), biasanya dari lulup kayu Pohon Waru.

Permainan ini bisa dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah maksimal 10 orang, misalnya dengan cara hom pim pah ( bahasa jawa ). Siapa yang paling kalah memberi umpan dahulu, bisa dengan Tu ( artinya kepala di atas ) atau dengan Kek ( artinya kepala di bawah ). Kalau gangsing pemberi umpan tetap berputar dan lawannya mati berarti yang memberi umpan menang. Demikian seterusnya sampai dengan jumlah peserta. Gangsing yang paling kuat bertahan berputar saat mematuk atau dipatuk lawan, dialah yang menang dan berhak menyandang gelar Raja. Dan saat melanjutkan permainan, Raja akan mematuk paling akhir. Raja tidak pernah dipatuk oleh bawahannya, kecuali saat Raja mematuk umpan terakhir dan Raja mati, maka yang memberi umpan naik jadi Raja. Gangsing yang kalah siap dipatuk. Begitu seterusnya. Permainan ini dapat melatih kecermatan, kecerdasan dalam berpikir karena memerlukan teknik permainan dalam memenangkan permainan ini.

3. Enthik

Bahannya terbuat dari Ranting Bambu Ori yang tua. Ranting bambu yang dibutuhkan dalam permainan ini ada 2 macam yaitu ranting pendek yang berukuran ± 15cm yang berfungsi sebagai bahan untuk dipukul dan disebut Wedoan ( bahasa jawa ). Sedangkan Ranting Bambu Ori yang lebih panjang yang disebut Lanangan berukuran ± 60cm yang berfungsi sebagai alat.

Permainan ini ada 3 langkah, yaitu :

1. Langkah Pertama yaitu ranting yang pendek sebagai Wedoan ditaruh di atas lubang kemudian dicungkit dan dilempar sejauh mungkin dengan memakai bambu yang panjang. Kemudian bambu yang panjang ditaruh di atas lubang tadi lalu bambu yang pendek dipukulkan dan diupayakan kena.

2. Untuk langkah kedua, bambu yang pendek diletakkan di atas bambu yang panjang, lalu diayunkan ke atas dan dipukul sejauh mungkin. Kemudian Si penjaga mengembalikan dengan datar ke arah lubang tersebut dengan bambu pemukul tadi .

3. Sedangkan langkah ketiga biasa disebut dengan Patél Lele yakni bambu pendek ( Wedoan ) ditaruh dalam lubang dengan posisi miring dan sebagian ranting bambu terlihat, lalu dipukul dengan menggunakan bambu yang panjang, setelah naik baru dipukul sejauh mungking. Kemudian jarak hasil pukulan bambu panjang diukur memakai bambu. Yang pendek ( Wedoan ) ke arah lubang di awal permainan. Demikian seterusnya. Jumlah nilai yang harus dikumpulkan dalam permainan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada langkah pertama, hak bagi penjaga apabila bisa menangkap nilainya 10 ( sepuluh ). Sedangkan pada langkah kedua, hak bagi penjaga senilai 15 ( lima belas ). Dan pada langkah ketiga, hak bagi penjaga senilai 25 ( dua puluh lima ) dan bila penjaga bisa menangkap pukulan ranting bambu pemain, maka otomatis pemukul gugur/mati dan ganti posisi sebagai penjaga.

Kesimpulan dalam permainan ini :

a. Untuk membentuk kepribadian anak menjadi cerdas, tangkas, ulet, waspada dalam gerak-gerik lajunya permainan. Kalau tidak waspada akan terjadi malapetaka mengenai dirinya.

b. Kepuasan bagi yang dapat mengumpulkan lebih dahulu nilai yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

c. Bagi yang menang mendapatkan hadiah yang telah ditentukan.

4. Dakonan / Dakon / Congklak

Dakonan merupakan suatu permainan tradisional yang biasanya dilakukan oleh anak – anak perempuan dengan jumlah peserta 2 orang. Bahan dakon terbuat dari bahan kayu yang diukur sedemikian rupa menurut selera atau bisa juga menggunakan bahan yang lain. Pada papan Congklak/Dakon terdapat 16 buah lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Untuk isiannya berjumlah 98 buah biji yang terbuat dari biji – bijian, batu – batuan, kelereng, atau plastik. Setiap sisi pemain terdapat 7 lubang kecil dan lubang besar di sisi kanan pemain merupakan lubang milik masing -masing pemain.

Permainan ini mengandung unsur pendidikan untuk mencerdaskan akal pikiran anak dan pandai menafsirkan/memperkirakan bagaimana agar lumbung miliknya dapat terisi penuh sehingga dapat mengalahkan lumbung milik lawannya.

5. Bendan

Bahannya terbuat dari batu berjumlah 2 buah, yang satu berukuran besar dengan berat ± 1.5 kg. Kemudian dicarikan batu yang bisa berdiri tegak tanpa bantuan. Batu yang kedua agak kecil tujuannya untuk dilemparkan ke pasangan batu yang besar tadi. Kalau bisa kena, maka yang menjaga harus menggendong atau siap jadi kudanya dengan jarak yang ditentukan terlebih dahulu oleh pemain yang menang. Pada lemparan pertama misalkan tidak kena dari jatuhnya lemparan pertama tadi dilanjutkan langkah berikutnya untuk melempar pasangan batu tadi sampai roboh. Kalau berhasil merobohkan maka penjaga siap – siap menggendong tapi jaraknya lebih dekat dari lemparan pertama tadi. Namun apabila lemparan tadi tidak mengenai sasaran berarti pemain dinyatakan kalah dan siap jadi penjaga. Demikian seterusnya. Permainan ini bisa dilakukan oleh 2 orang atau dengan kelompok. Permainan ini dapat membentuk ketrampilan, kecerdasan, keuletan dan kekuatan fisik.

6. Tembak- Tembakan

Bahannya ada yang terbuat dari Pring Jabal sebesar telunjuk. Mimis/pelurunya terbuat dari buah salam yang sudah ranum atau sudah matang. Lalu diletakan diujung dan pangkalnya. Cara kerjanya, peluru yang ada di pangkal tersebut ditusuk dengan tongkat tumpul dan dengan diameter sebesar lubang Pring Jabal. Sehingga berbunyi letupan dan di arahkan kepada lawan yang dianggap musuh. Permainan ini dilakukan dengan kelompok yang telah ditentukan oleh peserta itu sendiri.

Pemainan ini memiliki unsur pendidikan untuk bela Negara. Adapun tembak – tembakan di dalam koleksi ini kami buat mirip dengan Tembak Laras Panjang yang bahannya dari kayu namun ujungnya tetap menggunakan Pring Jabal. Pelurunya menggunakan Pring Ori yang dibentuk sedemikian rupa sebesar lubang yang ada dan ujungnya yang tumpul dilapisi karet. Fungsinya sama dengan yang di atas.

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Candi-candi di Tulungagung

Kasi Museum dan Purbakala

Inventarisasi Benda Cagar Budaya

Candi Sangrahan

Candi Gayatri

Candi Dadi

Candi Mirigambar

Candi Ampel

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Purbakala

Inventarisasi BCB Tidak Bergerak

Kondisi BCB di Kab. Tulungagung

Nama-nama Monumen di Tulungagung

Pabrik Gula Mojopanggong

Marmer Besole

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Bagian Kedua (iv) BABAD TULUNGAGUNG

11. CERITA – CANDI

MAKAM – GAYATRI

Pada pemerintahan Kerajaan Mojopahit yang pertama bertahtala Raja R. WIDJAJA dengan gelar KERTARAJASA DJAYAWARDANA (tahun 1293-1309). Beliau beristrikan dengan putri raja / anak raja SINGO-SARI yang ke IV yaitu GAYATRI. Gayatri mempunyai gelar RADJAPATMI / RADEN RAWI.

Beliau mestinya dapat menduduki tahta kerajaan tetapi karena seorang BIKU (Pendita Budha) lalu diwakili oleh anaknya perempuan yang bergelar TRIBUWANA TUNGGADEWI JOYOWISNUWARDANI (tahun 1328-1350)

Pada tahun 1350 Gayatri / Radjapatmi wafat, jenazahnya dimakamkan di Boyolangu.

Pada tahun 1350-1389 jaman pemerintahan PRABU HAYAM WURUK selalu diperhatikan pemeliharaan terhadap makam-makam pada raja dan pahlawan Mojopahit. Beliau memerintahkan untuk membuat Candi Patung Gayatri di tempat makamnya.

Pada tahun 1500 pecahlah kerajaan Mojopahit akibat adanya perang saudara. Kerajaan menjadi lemah dan timbul kekacauan di dalam negeri dan berkembanglah agama islam di Indonesia.

Ketika itu patung-patung yang menjadi pujaan pengikut agama Hindu / Budha, banyak yang mengalami kerusakan dan banyak yang ditutup tanah hingga tidak kelihatan.

Pada tahun 1915 waktu pemerintahan Penjajahan Belanda membuktikan tentang kebenaran Sejarah Indonesia, maka patung yang tertimbun dan yang telah merupakan hutan diatasnya itu lalu dibongkar dan ternyata diketemukan sebuah arca besar yang kepalanya telah dipotong dan hingga sekarang belum dapat diketemukan.

Patung tersebut dibersihkan dan dikembalikan pada tempat duduknya semula.

Baru setelah penyedilikan dan pembersihan ialah pada tahun 1921 diperoleh penjelasan, bahwa tempat itu adalah betul-betul Makam Gayatri.

KISAH SINGKAT CANDI CUNGKUP

Candi cungkup terletak di desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Candi tersebut adalah candi Budha. Di halaman sebelah timur ada 8 arca Budha yang keadaannya sudah karena kepalanya sama hilang (dirusak). Disampingnya terdapat batu yang kepalanya seperti meja bundar.

Adapun candi Cungkup tersebut menurut cerita digunakan untuk upacara pembakaran mayat para bangsawan pada sekitar tahun ± 1300 yaitu di jaman Kerajaan Mojopahit Prabu Hayam Wuruk.

Selain itu juga ada tempat pembakaran mayat guna rakyat jelata, yang disebut candi Dadi terletak di atas gunung. Dari candi Cungkup ke arah selatan kira-kira jarak 2,5 km.

Disebelah utara candi Cungkup jarak kira-kira 150 meter terdapat tempat bekas pesanggrahan, yang mana disitu terpancang dua tiang batu yang dinamakan Cancangan gajah. Oleh sebab disitu ada bekas pesanggrahan, maka desa yang ketempatan itu dinamakan Sanggarahan.

12. RIWAYAT SINGKAT PASARAEN BEDALEM

Di pasarean Bedalem terdapat 12 makam yang diantaranya disebut-sebut orang makam Pangeran Benowo lan Pangeran Dampuawang. Adapun lainnya termasuk pasarean biasa (pengikut).

Menurut keterangan dari pada sesepuh di sekitar pasarean itu yang mana merupakan cerita run-temurun peninggalan dari nenek moyangnya diterangkan bahwa :

Pangeran Benowo berasal dari Mataram. Oleh karena pada waktu itu beliau mau dijajah oleh bangsa Belanda, maka bersama-sama pengikutnya terpaksa meninggalan Mataram, hingga sampai di Bedalem untuk menepi/prihatin, jangan sampai tertangkap oleh bangsa Belanda.

Bagaimana kisah selanjutnya tak ada yang mengerti dan tahu sudah menjadi pasarean tersebut.

Jadi kemungkinan besar adanya pasarean itu sebelumnya Belanda masuk daerah pedalaman pulau Jawa.

Sejak dahulu ada juru kuncinya dan kalau meninggal dunia lalu diganti oleh anak turunnya.

Menurut ceritanya di dekat pasarean Benowo dahulu ada tersimpan beberapa buah buku-buku tetapi lalu diambil/dirampas oleh pihak Belanda.

Sebagai tradisi bila ada penjabat yang ingin berziarah ke makam Pengeran Benowo tersebut,mulai dari undak-undakan yang ke I s/d ke VII selalu berjalan jongkok (laku dodok) sambil menyembah. Tetapi lama kelamaan menjadi tebal tidak berani merubahnya.

Mula-mula pasarean itu belum diberi atap, tetapi pada ± tahun 1920, lalu dibuatnya dari silang/alang-alang oleh para demang. Setelah istilah demang tidak dipakai lagi dan berganti nama Kepala Desa, maka tentang perbaikan selanjutnya diteruskan oleh para lurah/Kepala Desa tiap-tiap 3 tahun sekali. Para Lurak seka wedana Campurdarat, yang jumlahnya ada ± 60 orang bersama-sama datang ke pasarean Bedalem itu untuk memperbaiki atap tersebut dengan dipimpin oleh Bapak Wedono dan dibantu oleh para Camat.

Pada tahun ± 1956 ketika Wedononya Bapak Siswodimoeljo, diadakan perubahan. Semua Kepala Desa se kawedanan Campurdarat bersama-sama datang ke pasarean tersebut untuk mengadakan perbaikan atap dan menggantinya dengan genteng. Maka sejak saat itu perbaikan atap jarang sekali dilakukan oleh para Kepala Desa.

Menurut kepercayaan bilamana disesuatu daerah terserang oleh hama tikus, maka pak lurah lalu utusan seseoarng mengambil batu merah (Boto) yang terletak di pasarean Badalem untuk dipergunakan tumbal sawahnya, setelah keadaan reda batu merah itu lalu dikembalikan ke pasarean lagi, sambil diadakan selamatan ala kadarnya. Tetapi lama kelamaan kepercayaan semacam ini juga berkurang.

Ketika jaman Agresi pasarean tersebut berkali-kali dijatuhi bom tetapi tidak ada satupun yang bisa meledak.

Disamping itu terdapat suatu kisah nyata bahwa mulai dahulu hingga sekarang bilamana ada gempa bumi baik besar maupun kecil di pasarean dan sekitarnya tidak ada getaran.

Pangeran Dampuawang menurut cerita adalah seorang bangsa Tionghowa yang sampai sekarng pasareannya digunkan untuk tempat pesadranan bagi orang-orang yang menginginkan kay raja (mencari pesugihan).

TELAGA BURET

Menurut kepercayaan yang menguasai ( mbau rekso) di telaga Buret adalah Mbah Djiigangdjojo. Dalam cerita sebetulnya mbah Djigangdjojo itu juga seorang pangeran tetapi oleh sebab termasuk pangeran yang sudah tua, maka lazimnya orang-orang lalu menyebutnya mbah Djigangdjojo begitu saja.

Mungkin pengeran Djigangdjojo itu juga seorang pelarian yang tujuannya sama dengan Pangeran Benowo di Bedalem hanya tempatnya menepi di telaga Buret.

Mbah Djigangdjojo kesenangannya adu jago. Sampai sekarang ini masih dipercayai kalu mbah Djigangdjojo itu kalah jagonya, maka keadaan ikan-ikan di rawa-rawa kelihatan banyak sekali.

Mbah Djigangdjojo mempunyai 2 orang anak yang seorang bernama Sekardjojo tempatnya masih menjadi satu ditelaga Buret berkumpul dengan mbah Djigangdjojo, sedang yang seorang bernama Kembangsore bertempat dibawah dawuhan/jempatan desa Gedangan.

Keadaan telaga Buret sampai sekarang seakan-akan masih tampak keangkerannya. Tak ada yang berani mengambil ikan dari sekitar Telaga itu, karena menurut kepercayan kalu ada yang berani mengambil, akhirnya tidak antara lama pasti menderita/mendapat halangan.

Kecuali kalau ikan tadi sudah berada di dawuhan Malang, biarpun asalnya dari telaga Buret tetapi sudah bisa diambil oleh siapapun saja.

Bagi desa Sawo, Gedangan dan Ngentrong telaga Buret merupakan tempat yang dianggap keramat.

Tiga desa tersebut tiap 1 tahun sekali tepat pada bulan Selo, hari Jum’at Legi bersama-sama mengadakan ulu-ulu/slamatan disitu.

Menurut cerita bapak Kepala desa Gedangan (Moedjono) kalau setiap tahun desa-desa tadi tidak mengadakan ulur-ulur (slametan) ke telaga Buret itu, maka banyak terjadi halangan didesanya. Oleh sebab itu hingga sekarang tidak berani meninggalkan kebiasaan tersebut.

Kecuali itu telaga buret masih menjadi tempat menepi bagi orang-orang yang akan magang lurah, kedatangannya kesitu untuk mencari timbul. Sewaktu-waktu sudah berhasil/tercapai cita-citanya lalu mengadakan slametan/nyadran ke telaga tersebut.

RIWAYAT HIDUP

R. SOENARDI BUPATI / KEPALA DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. Untuk pertama kalinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung diangkat seorang karyawan ABRI dari kesatuan AURI sebagai seorang Bupati Kepala Daerah.

Kepadanya diserahkan tanggung jawab untuk memimpin daerah serta dipercayakan sepenuhnya kepada beliau bersama-sama rakyat untuk membangun daerah Tulungagung.

Seorang karyawan ABRI tersebut adalah :

Nama : R. Soenardi

Pangkat : Let. Kol. Udara

Nnp : 462399

Lahir : tanggal 17 Agustus 1919

Di : Jakarta

Agama : Islam

Pendidikan yang telah dicapai :

1. Umur, mulai tahun 1927 s/d 1939

2. Militer, aplikasi dasar-dasar kemiliteran pada tahun 1954 s/d 1955

II. Pengalaman dan masa kerja :

a. Masa Pemerintahan Belanda

Pada tahun 1939 sebagi pegawai di luchvaart Afd di Andir Bandung (Jabar) dan Ngrowo Jogjakarta, dan berakhir sampai jatuhnya Pemerintah Belanda menyerah kepada Pemerintah Jepang.

b. Masa Pemerintah Jepang.

Pada tahun 1942 sebagai pegawai di Penerbangan Jepang di Moro krembangan Surabaya dan Bugis di Malang dan berakhir sampai jatuhnya Pemerintah Jepang menyerah kepada Pemerintah Sekutu.

c. Masa Revolusi Bangsa Indonesia

Pada tahun 1945 di lapangan terbang Bugis Malang dilanjutkan di lapangan Maguwo Jogjakarta sampai penyerahan kedaulatan R.I

d. Masa Pemerintahan R.I

1. Pada tanggal 9 April diangkat sebagai tentara di AURI dengan pangkat Ome III (sekarng Letnan Muda Udara II)

2. pada tahun 1949 sewaktu clash ke II ditawan Belanda dan dibebankan setelah hasil perundingan Pemerintah R.I – Belanda yang diwakili masing-masing oleh Mr. Rum – V. Royen

3. Pada tahun 1968 diangkat menjadi Bupati Kepala daerah (dengan Pangkat Let.Kol Udara), hingga sekarang di Tulungagung.

e. Memiliki Tanda-jasa, lencana-lencana :

1. Satya Dharma

2. Sapta Marga

3. Setya – Kesetiaan Sewindu

4. Sewindu – A.P.R.I

5. Setya Kesetiaan 16 Tahun

6. Aksi Militer I

7. Aksi Militer II

8. Bintang Swa Bhuwana paksa klas III.

LAMPIRAN

MOTTO

“DAERAH MINUS DIJADIKAN DAERAH SURPLUS”

1. KATA PENGANTAR

Atas Ridlo Tuhan yang Maha Esa, maka kami persembahkan Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung ini kepada segenap warga masyarakat Tulungagung, untuk dapat diketahui makna, hakekat serta jiwa terkandung di dalamnya.

Maksud dari Pemerintah Daerah di dalam melahirkan Lambang Daerah tersebut di samping untuk digunakan sebagai menanam sejarah, khususnya bagi warga masyarakat Kabupaten Tulungagung, juga berusaha untuk mencoba menggambarkan rasa tanggung jawab kepada bangsa dan tanah air demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan motto daerah kita :

“DAERAH MINUS DIJADIKAN DAERAH SURPLUS”

Usaha memahami pengertian dari motto di atas, hendaknya jangan sekedar hanya dinilai secara lahiriah belaka, namun seharusnya lebih luas dari pada itu, yaitu dapatnya mencakup di atas segala aspek kehidupan kita, baik mental, spiritual maupun materiil, sehingga hakekatnya daripada itu dapat benar-benar mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diharapkan oleh dasar falsafah Negara kita Pancasila.

Di dalam himpunan yang sederhana ini selain kita ungkapkan makna dari pada Lambang Daerah di dalam segala seginya, kita sertakan pula Peraturan-peraturan Daerah serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan lain-lain. Yang bersangkut-paut dengan lambang daerah tersebut yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri No. Pemda 10/20/10-230 tanggal 24 Agustus 1970.

Telah menjadi catatan kita bersama bahwa upacara peresmian Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung ini dilaksanakan tanggal 31 Agustus 1970 jam 09.00 WIB. Perlu kami tambahkan bahwa kehadiran himpunan dengan jauh dari pada sempurna ini, adalah sebagai usaha pemerintah dalam usaha menyumbangkan darma baktinya, kepada warga Kabupaten Tulungagung dengan data-data yang telah kami milikinya.

Demikianlah bahwa Lambang Daerah yang telah berhasil kita persembahkan kepada warga masyarakat Kabupaten Tulungagung ini hendaknya dapat dihormati dan dihargai sebagaimana mestinya.

Penghargaan dan penghormatan ini jangan kita dasarkan atas perwujudan benda dalam bentuk lambang daerah tersebut, tetapi kita harus dapat menyelami makna, isi serta jiwa dari pada Lambang Daerah Kabupaten kita ini.

Semoga Tuhan Y.M.E. selalu melimpahkan rohmat taufiq dan hidayahnya kepada kita semua di dalam segala amal perjuangannya, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Amien. –

Tulungagung, tgl. 31-8-1970

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

(R. SOENARDI)

2. “MAKNA, HAKEKAT DAN JIWA ASPIRASI DAERAH

YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK LAMBANG

DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

______________________

Aspirasi daerah ini diwujudkan dalam bentuk gambar yang tertera dalam Lambang Daerah tersebut, sebagai usaha Pemerintah Daerah untuk menyatukan arah atau menfokuskan, demi tercapainya pembangunan daerah.

Hakekat dari Lambang Daerah ini merupakan gambaran ciri pokok tentang situasi dan kondisi daerah baik fisik geografis, ekonomi social maupun kulturilnya.

Ciri-ciri pokok yang terkandung di dalam Lambang Daerah itu bukan berarti suatu gambaran mati, pasief tidak berarti, namun pada hakekatnya hal itu adalah refleksi dari pada kekuatan daerah yang hidup, dinamis mengarah kepada tujuan pokok, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Lambang Daerah Kabupaten kita ini baik dalam makna, isi dan jiwanya tidak terlepas dari dasar falsafah Negara kita Pancasila serta UUD 1945. Justru lahirnya Lambang Daerah kita ini didasari atas kebesaran Pancasila dan semangat juang 1945. betapa tidak, karena tidak karena Lambang Daerah kita ini mengandung satu motto perjuangan yang baru akan berhasil bila kita betul-betul bekerja giat dan rajin. Bekerja giat dan rajin tidak selamanya menuju ke sasaran, bila tidak diimbangi dengan sifat hakiki dari pada bangsa kita yaitu (humanisme) dan persatuan bangsa.

Imbangan ini juga disertai taqwa kepada Allah swt supaya kita paling maklum dan merasakan bahwa kemakmuran dan kesejaheraan rakyat itu ridlo rohmat Tuhan Yang Maha Adil.

Maka di sinilah semangat Pancasila dan UUD 1945. Ini mengilhami Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung kita yang tercinta ini.

Untuk jelasnya dapatlah kita usahakan di sini manifestasi dari pada sila-sila dalam Pancasila itu yang menghayati isi Lambang Daerah Kabupaten kita.

1. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sudah jelas kiranya bahwa kita masyarakat Indonesia umumnya serta warga Kabupaten Tulungagung khususnya mempunyai keimanan dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti adanya kehidupan keagamaan yang harmonis di sana dijunjung tinggi sikap toleransi terhadap kebebasan dan kemerdekaan untuk menjalankan ibadat menurut ajaran agamanya masing-masing saling hormat-menghormati antara pemeluk-pemeluk agama yang beraneka ragam itu. Pancaran ini diwujudkan dalam gambar yang berbentuk bintang.

2. Dengan didasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bahwa manusia di dunia ini mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, dan harus diperlukan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Jadi menambahkan rasa keadilan diantara segenap warga Kabupaten. Hal ini sesuai dengan makna dari kata “TULUNGAGUNG” yakni suatu pertolongan yang besar, tanpa membedakan jenis, golongan pangkat maupun keturunan.

3. Semangat Persatuan

kehidupan warga masyarakat Kabupaten diliputi oleh susunan kekeluargaan yang menuju ke arah tumbuhnya kesatuan dan persatuan bangsa sebagai warga Kabupaten hidup harmonis dengan didasari oleh semangat persatuan yang menyala-nyala.

Refleksi ini tersimpul dalam inti bulatan yang mengitari pohon beringin dalam Lambang Daerah tersebut.

4. Asas Demokrasi

bahwa asas demokrasi Pancasila yang didasari atas kegotongroyongan dan mufakat adalah ciri khas dari pada sistem demokrasi, baik dalam bidang politik ekonomi sosial dan budaya yang didasarkan atas Ridlo Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari ini tersimpul dari gambar inti bulatan dalam lambang tersebut, yang melambangkan kebulatan tekad di dalam mewujudkan demokrasi Pancasila.

5. Keadilan Sosial

Tata kehidupan dan penghidupan kekeluargaan warga masyarakat Kabupaten yang saling harga-menghargai terhadap hak-hak yang dimiliki, dimana masyarakat serta alat penguasaannya senantiasa membaktikan segala kenikmatan dan bahan bersama secara merata, selaras dengan tingkat perbedaan rohaniah serta jasmaniah para warganya yang senantiasa berusaha pula untuk mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama.

Tujuan ini dapat disimpulkan didalam padi dan kapas, sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan.

Demikianlah gambaran ringkas dari pengejawantahan Pancasila yang tersimpul dalam Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung, yang sekaligus merupakan ilham pokok dari lahirnya Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung.

Maka dengan kita telah memiliki Lambang Daerah ini, maka Pemerintah Daerah bersama warga masyarakat Kabupaten Tulungagung lebih yakin pengarahan hidup dari pada tujuan kita, “DAERAH MINUS DIJADIKAN DAERAH SURPLUS”. Lebih-lebih lahirnya Lambang Daerah ini dalam saat-saat kita memperjuangkan suksesnya pembangunan di tanah air, maka semangat kita pakai sarana untuk lebih mengingatkan lagi setiap langkah-langkah yang sudah kita capai untuk menuju kepada aah yang betul-betul kita harapkan.

Demikianlah bahwa Lambang Daerah yang telah berhasil dipersembahkan kepada warga masyarakat Kabupaten Tulungagung ini hendaknya dapat dihormati dan dihargai sebagaimana mestinya.

Sekali lagi diharapkan agar penghargaan dan penghormatan ini jangan kita dasarkan atas perwujudan benda dalam bentuk Lambang Daerah tersebut, tetapi kita harus dapat menyelami makna, isi serta jiwa dari pada Lambang Daerah Kabupaten kita ini.

Tulungagung, tanggal : 31-8-1970.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TURUNAN

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TULUNGAGUNG

No. 11 TAHUN 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Tulungagung tentang Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung.

M O T T O : Daerah minus dijadikan daerah surplus.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Daerah ialah : Daerah Kabupaten Tulungagung

b. Bupati ialah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung

c. Lambang Daerah ialah : Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung.

d. Pemaqkai ialah : Masyarakat umumnya dalam daerah Kabupaten

Tulungagung dengan mendapat ijin dari Bupati Kepala

Daerah.

B A B II

BENTUK, WARNA DAN MAKNA

Pasal 2

(1). Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung terbagi atas 6 warna yaitu :

1. Putih.

2. Kuning.

3. Coklat.

4. Hijau.

5. Hitam.

6. Biru muda.

(2). Tentang arti warna :

1. Putih = Kesucian

2. Kuning = Kemashuran

3. Coklat = Kokoh

4. Hijau = Kemakmuran

5. Hitam = Abadi

6. Biru muda = Kesetiaan

Pasal 3

Tentang makna Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari 10 (sepuluh) bagian ;

I. Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung terlukis dalam sebuah dasar PERISAI berbentuk jantung yang mempunyai sudut LIMA mengandung arti bahwa dalam segala perjuangan dan pembelaan daerah senantiasa berpijak pada prinsip LIMA DASAR yaitu PANCASILA.

II. TULUNGAGUNG

A.Tulung berarti sumber air.

Agung berarti besar.

– Keseluruhannya berarti sumber air yang besar.

B.Tulung berarti pertolongan

Agung berarti besar.

– Keseluruhannya berarti pertolongan yang besar.

III. D A S A R

1. Perisai berlancip 5, bermakna dasar / falsafah Negara Republik Indonesia ”PANCASILA”.

2. Warna hitam dan kuning :

a. Hitam melambangkan Abadi

b. Kuning melambangkan kemashuran

– Mencerminkan keteguhan tekad dalam mengenalkan dasar falsafah Negara dengan disertai jiwa yang terkandung didalam Pancasila secara murni dan konsekwen, demi tercapainya masyarakat Tata Tenteram Kertaraharja.

IV. PADI DAN KAPAS

1. Melambangkan kemakmuran ( padi pangan ) dan kemakmuran abadi ”Loh-jinawe karta raharja”.

2. Jumlah pada 17, kapas 8 melambangkan Negara Republik Indonesia diproklamirkan.

3. Warna emas dan putih perlambang dari hasil yang berlimpah dari dan dengan usaha yang putih bersih.

V. BINTANG BERSUDUT LIMA DIUJUNG TOMBAK

1. Melambangkan cita-cita luhur dalam segala bidang, yang tak terlepas dari jiwa Pancasila.

2. Sinar 4 melambangkan pengamalan Pancasila yang memancar ke empat penjuru daerah.

3. Sinar 4 dan bintang bersudut 5 menggambarkan angka 45, ialah tahun kemenangan menjiwai semangat perjuangan bangsa Indonesia.

4. Bintang juru 5 berwarna emas perlambang Ketuhanan Yang Maha Esa dibawah perlindungan dan pimpinan Dialah, maka seluruh alam semesta seisinya itu hidup dan berikhtiar.

VI. INTI BULAT

A. Menggambarkan kebulatan tekad daerah serta warganya dalam membangun daerahnya agar terwujud isi motto daerahnya.

B. (1). Roda bergeligi : Menggambarkan semangat kerja / membangun dari kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Tulungagung.

(2). Rantai beramata 17 buah bermakna kesatuan dan persatuan yang dijiwai oleh semangat proklamasi, serta sekaligus sebagai cacatan bahwa Daerah Kabupaten tulungagung dulu pernah memiliki 17 Kecamatan.

C. Warna biru muda menggambarkan langit / udara, gunung warna hitam daratan warna coklat dan air berombak 5 Pancasila, menggambarkan keadaan daerah dan isinya yang dimiliki oleh daerah dalam wilayah Kabupaten yang terdiri dari daerah pengairan, rawa-rawa, ngarai, batu marmer, pelikan dan bahan galian lainnya.

VII. TOMBAK TERTUTUP

1. Pusaka yang merupakan ciri-ciri khas / spesifik Tulungagung ”KYAI UPAS” yang secara tradisionil hingga kini dianggap bertuah.

2. Menggambarkan pusaka Tulungagung ”KYAI UPAS” sebagai perlambang kekuasaan Pemerintah Daerah yang berlandaskan keadilan.

VIII. GERBANG PUTIH

Gambaran ideal untuk menjadikan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai gerbang kesucian, kemakmuran dan keadilan sosial.

IX. BERINGIN

1. Melambangkan pengayoman yang berarti :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menjadi pengayoman bagi segenap warganya bahkan bagi setiap warganya diharap-harap menjadi pengayoman sesamanya.

2. Lekuk rimbun daun 5.

Bahwa pengayoman tersebut tidak bisa lain karena dijiwai oleh pengamalan Pancasila.

3. Bersulur 5.

Sebagai gambaran pengamalan Pancasila sehingga kokoh, berurat berakar kesegenap penjuru daerah sebagaimana sulur beringin yang apabila mencapai tanah akan menjelma menjadi akar yang kokoh.

X BUNGA TUNJUNG BERDAUN 5, BERKUNCUP 2, KANAN – KIRI

1. Bunga tunjung menggambarkan daerah Tulungagung mempunyai rawa-rawa.

2. Warna putih melambangkan kesucian, bersih.

3. Jumlah daun bunga 5 – Pancasila

4. Kuncup bunga 2 kanan kiri merupakan kesatuan jenis warna daerah Tulungagung yang terdiri dari pria dan wanita yang bersama-sama daerahnya.

Pasal 4

Bentuk, ukuran dan warna Lambang Daerah adalah seperti yang dimaksud dalam contoh terlampir pada peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1). Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung dapat digunakan sebagai berikut :

a. Panji-panji

b. Lencana-lencana

c. Cap

d. Kepala surat

e. Tanda pajak

f. Gambar

g. Kartu-kartu penduduk

(2). Cara-cara pemakaian Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan surat keputusan.

Pasal 6

(1). Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (2) pasal 5. Umum dapat memakai Lambang Daerah Kabupaten tulungagung sebagai apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 5, kecuali pemakaian untuk cap, kepala surat dan tanda pajak.

(2). Barang siapa hendak mempergunakan Lambang Daerah Kabupaten tulungagung diluar ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal 6 harus mendapat ijin dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Siapapun dilarang :

a. Menghina Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung.

b. Mempergunakan Lambang Daerah Kabupaten Tulungagung dengan cara yang bertentangan dengan ayat (1) pasal 6.

BAB III

KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 8.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setingi-tinginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini dapat dinamakan “PERATURAN TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Tulungagung, tgl. 13 – 7 – 1970

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GOTONG ROYONG

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG,

KABUPATEN TULUNGAGUNG Ketua

Dto. Dto.

( R. SOENARDI ) ( MOCH. SADJURI )

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1970 seri C pada tanggal 28 Agustus 1970. No. 41/C.

A/n. Gupernur Kepala Daerah

Propinsi Jawa – Timur

Pd. Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum Perundang-undangan

( M. ARIEF MULJADI, S. H. )

home

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Bagian Kedua lembar (iii) BABAD TULUNGAGUNG

7. CERITERA KYAI UPAS I.

ASAL – USUL TOMBAK KYAI UPAS

(Menurut keluarga Pringgo Koesoemo)

Pada akhir Pemerintahan Mojopahit banyak keluarga raja yang membuang gelarnya sebagai bangsawan dan melarikan diri ke Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat.

Salah seorang keluarga raja bernama WONOBOJO melarikan diri ke Jawa Tengah dan babad hutan disekitar wilayah Mataram sekat rawa Pening Ambarawa. Wonobojo mempunyai anak yang bernama MANGIR.

Setelah Wonobojo dapat membabat hutan maka ia bergelar Ki Wonobojo, dan dukuh tersebut dinamakan dukuh MANGIR sesuai dengan nama puteranya.

Pada suatu hari Ki Wonobojo mengadakan selamatan BERSIH DESA.

Banyak pemuda pemudi yang membantu didapur. Diantara orang-orang yang berada di dapur terdapat seorang pemudi yang lupa membawa pisau, dan terpaksa meminjam pisau dari Ki Wonobojo. Ki Wonobojo bersedia meminjaminya, tetapi karena pisau yang dipinjamkan itu pisau pusaka, maka ada pantangannya, ialah jangan sekali-2 ditaruh dipangkuan.

Tetapi sang pemudi itu lupa. Pada waktu ia beristirahat, pisau itu dipangkunya, dan seketika itu musnahlah pusaka tadi. Dengan hilangnya pisau tersebut sang pemudi hamil.

Ia menangis dan menceritakan persoalan ini kepada Ki Wonobojo.

Ki Wonobojo sangat prihatin, dan pergi bertanya di puncak gunung Merapi.

Ketika telah datang saatnya melahirkan, maka sang ibu yang hamil itu bukannya melahirkan bayi, tetapi berupa Ular Naga. Ular itu diberi nama BARU KLINTING. Baru Klinting dibesarkan di rawa pening. Setelah menjadi dewasa, maka ia menanyakan siapa ayahnya, dan dijawab oleh sang ibu bahwa ayahnya ialah Ki Wonobojo yang pada waktu itu sedang bertapa di puncak gunung Merapi.

Baru Klinting menyusul ayahnya, pergi ke gunung Merapi.ki Wonobojo mau mengakui sebagai anaknya, asalkan Baru Klinting dapat melingkari puncak Merapi.

Baru Klinting segera mencoba melingkarinya, tetapi ketika kurang sedikit ia menjulurkan lidah untuk menyambung antara kepala dan ekornya. Ki Wonobojo setelah mengetahui hal itu segera memotong lidah Baruklinting terebut, yang mana setelah putus lalu berubah menjadi sebilah tombak.

Baru Klinting melarikan diri ke selatan, dan setelah mengetahui bahwa Ki Wonobojo mengejarnya, ia lalu menyeburkan diri ke laut yang kemudian berubah menjadi sebatang kayu. Kayu tersebut diambil oleh Ki Wonobojo dan dipergunakan sebagai LANDEAN dari pada tombaknya. Tombak tersebut dinamakan KYAI UPAS, dan ketika Ki Wonobojo meninggal dunia, pusaka itu dimiliki oleh puteranya yang bernama Mangir.

Setelah ia menggantikan kedudukan ayahnya lalu bergelar Ki Adjar Mangir.

Ki Adjar Mangir menjadi seorang yang kebal karena pusakanya. Desanya menjadi ramai dan banyak pendatang yang bertempat tinggal di situ.

Ki Adjar Mangir akhirnya tak mau tunduk kepada Mataram, dan ingin berdiri sendiri. Ia melepaskan diri dari ikatan kekuasaan raja.

Setelah sang raja mengetahui tindakan Ki Adjar, maka lalu diadakan musyawrah dengan keluarga Kraton, bagaimana caranya agar dapat menundukan Ki Adjar Mangir kembali. Kalau diadakan kekerasan tak mungkin karena Ki Adjar memiliki senjata ampuh sebagai pusaka kepercayaannya.

Bilamana Mataram menang, tidak akan harum namanya tetapi andaikata kalah tentu sangat memalukan. Akhirnya diperoleh suatu cara yang dapat memancing ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Dikirimkannyalah rombongan telik sandi yang berpura-pura mbarang jantur untuk menyelidiki kelemahan Ki Adjar Mangir. Putra putri dari sang Raja telah dikorbankan untuk menjadi waranggono dan masuk ke desa Mangir. Jebagan sang Raja mengenai sasarannya.

Ketika Ki Mangir mengetahui ada orang mbarang jantur, dan waranggononya kelihatan cantik, maka ia terpikatlah.

Setelah menangkapnya, maka tertariklah ia akan kecantikannya sang laku sandi, sehingga kemudian terpaksa ditanyakan untuk dijadian istrinya. Terjadilah perkawinan antara Ki Mangir dan putri Raja.

Setelah lama hidup bersuami istri, maka pada suatu hari sang Putri menceritakan bahwa sebenarnya ia berasal dari Mataram, termasuk keluarga bahkan putra putri dari sang Radja.

Ia mengatakan meskipun radja Mataram itu musuh daripada Ki Mangir, namun mengingat bahwa sekarang ia menjadi mertuanya, malah tidak sebaiknya sebagai putra menantu mau menghadap untuk menghaturkan sembah bakti.

Bilamana Ki Adjar Mangir dianggap berdosa dan bersalah, maka sang Putri berserdia memohonkan maaf kepada sang Raja sebagai ayahnya.

Dari desakan istrinya akhirnya Ki Adjar Mangir meluluskan permohonan sang Putri dan bersama-sama menghadap Raja. Pusaka tombak juga dibawanya. Tetapi karena tujuannya untuk menghaturkan sembah bakti, maka pusaka tersebut tidak dibawanya masuk kraton. Alkisah ketika Ki Mangir sedang menghaturkan sungkem kepada Raja, maka kepalanya dipegang oleh bapak mertuanya dan dibenturkan pada tempat duduknya yang dibuat dari batu pualam, sehingga Ki Adjar Mangir meninggal pada saat itu juga. Batu ntuk membenturkan kepala Ki Adjar itu menurut ceritera masih ada, ialah di Kota Gede dan disebut WATU GATENG, yang mana sekarang menjadi objek touris.

Ki Adjar Mngir dimakamkan di Kota Gede dekat makam Raja. Adapun makamnya Mangir separo badan ada didalam tembok sedang yang separo berada di luar. Ini menandakan bahwa meskipun ia musuh Raja juga termasuk anak menantu.

Sepeninggal Ki Mangir terserang pageblug, menurut kepercayaan yang menjadi sebabnya adalah pusaka Kyai Upas.

Adapun yang kuat ketempatan ialah putra Raja yang menjadi Bupati di Ngrowo (Tulungagung sekarang). Hal ini sesuai dengan asal usulnya pusaka, ialah bahwa Baru Klinting pernah dibesarkan di daerah rawa-rawa.

Semenjak itu pusaka Kyai Upas menjadi pusaka keluarga yang turun- temurun bagi para Bupati yang menjabat di Tulungagung.

8. CERITA KYAI UPAS II.

KYAI BARU – UPAS PENATASAN.

(Terjemahan bebas dari sebagian isi buku karangan : Bp. Kartowibowo Blitar)

______________________________________

Konon, adalah roh yang mempunyai suatu kelebihan, disebut Datuk Madjusi, dapat mengubah wujud, baik wujud manusia maupun roh, sedang roh itu adalah roh jahat, yang gemar merasuki manusia. Pada waktu Palembang memerangi Hentaok Madjusipun membantunya, tetapi dapat ditangkap oleh Adjar Tunggul manik yang kemudian dilempar dan jatuh ditempat yang jauh. Setelah peperangan selesai, ia merasuki salah seorang Menteri Barupati yang bernama Paronsekar, sehingga ia lupa berniat hendak memusuhi sultan. Tombak Kyai baru di curi lalu dibawa ke Japan atu Mojokerto sekarang. Ia merasa bahwa diutus Sultan untuk memberikan pusaka tersebut kepada Bupati yang berkuasa di situ. Danoeredjo, Bupati Japan, merasa sangat heran, apa sebabnya maka Sultan menganugrahkan pusaka kraton kepadanya.

Namun pusaka itu diterimanya juga, sementara ia menunggu titah dari keraton.

Hebohlah orang di Hentaok karena Kyai Baru hilang dicuri orang. Setelah diselidiki dapat diketahui bahwa ternyata paronsekarlah yang mencurinya dan lari dari Hentaok.

Jejaknya yang menunjukkan bahwa ia menuju ke Japan, sudah diketemukan.

Japan terus digropyok, sedangkan Ki Danoeredjo bersama Paronsekar ditangkap dan dibelenggu , terus dibawa ke Hentaok. Setelah diperiksa, Paronsekar mengaku bahwa ia disuruh oleh Bupati Danoeredjo untuk mencuri tombak pusaka Kiai Baru tersebut, tetapi Danoeredjo tidak membenarkan pengakuan itu. Diterangkan olehnya bahwa yang benar, ia hanya menerima saja. Danoeredjo dan Paronsekar untuk sementara ditahan, menunggu sampai adanya saksi yang dapat membuka tabir yang sebenarnya. Apabila nanti ternyata kedua orang itu merupakan suatu komplotan yang membahayakan, pasti akan dipancung lehernya. Selama Perkara tersebut dalam pengusutan, diterimalah oleh Sultan berita dari Bupati Daerah pesisir, bahwa “alun banteng” mengganas dan sangat menggangu jalannya pelajaran di laut utara (Laut Jawa). Banyak nahkoda yang tidak berani berlayar keluar masuk pelabuhan. Banyak pula perahu-perahu kecil-kecil yang tenggelam karena mengganasnya gelombang itu. Pelabuhan menjadi sunyi karena tingginya air pasang. “Alun Banteng” itu ialah gelombang yang besar, panjang dan bergulung-gulung dihembus oleh angin. Air laut seperti diaduk, banyak perahu yang terhempas dan terdampar ke pantai, tenggelam dan terbalik. Geliat-geliat lingkaran-lingkaran “airnya satru”, yaitu air yang mengalir ke kiri dan kanan melengkung, sedangkan yang dari depan menikam dan mundepankan, dan mundurnya turun ke bawah.

Para Menteri pesisir itu mohon bantuan agar mendapat penolak gelombang besar itu.

Barupati mendapat ilham, bahwa yang dapat dipergunakan sebagi penolak bahaa itu adalah tombak pusaka keraton.

Danoeredjo dibebaskan dan perkaranya dibatalkan, bahkan ditunjuk untuk membawa Kyai Baru, dengan diiringkan oleh para menteri, berjalan menyusuri pesisir laut utara. Pusaka tersebut apabila diacungkan kearah laut, alun banteng menjadi ketakutan, mengalir kembali ketengah. Begitulah berturut-turut mulai dari Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya sampai Japan. Alun banteng lari ke selatan dan tidak berani lagi menginjak laut utara.

Maksud Sultan tombak itu tidak usah dikembalikan lagi ke Mentaok. Oleh karena itu ketika Ki Djaka Baru Klinting masih berwujud ular berasal dari rawa Bening– Campur, maka lebih baik sekarang dikembalikan ke asalnya, sekaligus untuk mendekati laut selatan, sambil menjaga dan menghalangi alun Banteng di laut selatan agar dikelak kemudian tidak berani datang kelaut utara.

Daerah Ngrowo akan dijadikan daerah ketemenggungan baru, oleh karena daratan di sana hanya sempit saja, maka dimintakan sumbangan tanah yang tidak tergenang air dari daerah sekitarnya.

Dari daerah Blitar memberikan daerah Ngunut, Pacitan memberikan daerah pesisir selatan, sedangkan Ponorogo memberikan gunung , yaitu tanah Trenggalek, Ngrajun, Panggul, Prigi, dan Jombok.

Demikianlah hingga sampai sekarang ada nama TULUNGAGUNG, Ibu Kota Ngrowo sekarang. Disitulah Kyai Upas ( Baru ) berada dan sampai sekarang menjadi pusaka kota itu.

Di Tulungagung Kyai Baru itu disebut Kyai Upas, lengkapnya Kyai Baru Upas penatasan. Diceritakan orang bahwa sukmanya sering mengembara atau menjelma menjadi seekor ular. Sukmanya yang pernah melakukan tapa atau tidur di bawah pepohonan seperti pohon beringin di dalam kota, mengatakan bahwa pernah mengetahui ada seekor ular di atas pohon tadi dalam beberapa hari, tetapi hanya dapat dilihat pada waktu malam saja sedangkan siang harinya lenyap tak nampak sesuatupun. Para pembesar yang mewarisi tombak itu harus seorang yang rendah hati, suci, sabar, dan menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Apabila dikuasai oleh seorang yang angkara murka, sombong dan bengis niscaya Kyai Upas akan mendatangkan bahaya baginya, umpamanya : selalu celaka, tidak dapat tahan lama nenegang suatu jabatan yang tinggi, atau dapat juga terganggu ingatannya. Disamping itu dapat pula mendatangkan bencana bagi daerah Tulungagung misalnya banjir atau bencana yang lain.

Tiap tahun Kyai Upas dipermandikan dengan upacara yang dilakukan oleh para ahli waris pendiri kota Ngrowo. Upacara pencucian ini, dilakukan tepat pada tanggal 10 Muharam. Setelah upacara itu selesai, lalu diadakan resepsi dengan dipertujukkan pagelaran wayang kulit.

Malam itu juga para pejabat se Kabupaten Tulungagung berkumpul ditempat Kyai Upas itu berada, untuk mengadakan keselamatan.

Pernah terjadi di Tulungagung ada seseorang Bupati yang bukan keturunan dari ahli waris Tulungagung baik dari keluarga pria maupun puteri, sebagai pembesar yang tersisip. Kyai Upas tidak berkenan apabila Bupati itu masuk ke dalam kamar persemayamannya, setiap kali ia membuka pintu kamar itu, terlihat olehnya ada seekor ular yang mengangakan mulutnya seolah-olah siap untuk menyambar. Tempat tidur Bupati itu hanya disisi rumah saja (gadri) dan akhirnya tidak lama menjabat Bupati.

Kamar Kyai Upas terletak di sudut rumah sebelah barat laut. Pada suatu ketika kamar itu akan diperbaiki, lantainya diganti, lebih dahulu lantai itu harus digali, Kyai Upas sudah dipindahkan ke lain tempat. Banyak orang yang tiap-tiap kali mulai menggali, pinsan, jatuh dan sakit. Sampai-sampai tidak sekalipun berani menggali lantai itu.

Meskipun upah borongan menggali itu dinaikkan sampai seratus lima puluh, baru ada orang yang berani mengerjakan pekerjaan itu, orang itu bernama pak Bero.

Sebelumnya ia berpuasa, tidak tidur mempersembahkan sesaji. Mohon kepada Kyai Upas, agar diperkenankan menggali tempat itu. Permohonan ini diperkenankan oleh Kyai Upas. Berhasilah Pak Bero memperoleh sebesar seratus lima puluh rupiah.

Pusaka Tulungagung, tombak Kyai Upas, sangat terkenal sering berwujud seekor ular pada waktu malam, yaitu apabila daerah Tulungagung merasa susah, misalnya bayak ada orang mati, banjir atau tidak aman. Menjelmanya Kyai Upas dalam wujud ular itu sebenarnya memberikan peringatan kepada rakyat Tulungagung agar selalu ingat kepada Tuhan.

Kyai Upas itu dipelihara oleh para pembesar turun-temurun yang menjabat jabatan Bupati, pembesar kota Tulungagung. Keluarga disitu sangat dikenal olehnya. Oleh karena itu pernah ada suatu siang salah seorang pembesr melihat seekor ular besar dengan jelas di halaman. Ular tersebut oleh beliau dipasang jerat dan akhirnya dapat dimasukkan ke dalam sebuah karung terus diikat erat-erat digantung dan ditungguinya. Nampak juga seloah-olah karung itu berisikan sesuatu, tetapi lama kelamaan karung itu kempislah.

Setelah diturunkan dan diperiksa ternyata ikatannya masih baik, tetapi setelah karung itu dibuka ternyata kosong. Jelaslah, bahwa ular tadi bukan binatang yang wajar, tetapi kejadian dari Kyai Upas.

Ia bermaksud untuk memberi firasat bahwa ada berita penting bagi Bupati di situ. Firasat itu adalah firasat yang baik, sebab setelah terjadi kejadian itu ada seorang familinya yang dapat naik pangkat tinggi.

Demikianlah cerita orang.

9. CERITERA KYAI UPAS III

CERITERA DI WAJAK

Tentang cerita asal-usul Kyai Upas di Wajak itu ada cerita yang sangat berlainan dengan cerita diatas. Cerita inipun juga menyinggung tentang Mentaok.

Pada waktu itu calon Sultan Mataram masih bernama Kyai Ageng Senopati. Pada suatu hari ia bertamu ke Wajak, disitu ia disuguh sirih oleh Bupati daerah itu.

Wajak adalah suatu daerah yang terletak disebelah selatan Tulungagung, tetapi Tulungagung belum menjadi suatu negeri, masih berwujud hutan kayu tahun. Daerah disebelah timur Tranggalih juga termasuk wilayah Wajak.

Senopati langsung menuju Wajak dengan mengendarai abdinya, seekor kuda yang bernama Djurutaman, ialah seekor kuda jilmaan jin, yang dulu dalam suatu peperangan dapat dialahkan oleh Senopati. Kuda itu diceritakan dapat terbang, dan berkecepatan seperti angin. Pertemuan di Wajak itu disuguhi.dengan pagelaran wayang klitik. Senopati merasa payah, tidur dengan bersandar pada tiang gung. Dalam tidurnya itu ia bermimpi bertemu dengan puteri Bupati itu. Pada waktu itu juga kuda jelmaan itu pulang ke Mataram menjilma sebagai manusia yang menyerupai Senopati. Ia Bermaksud hendak menemui istri senopati di dalam rumah di Mataram.

Senopati yang tidur bersandar pada tiang gung itu tidak mengetahui bahwa kudanya menghianati.

Tengah malam Sunan Kalijogo datang membangunkan dan melemparkannya ke Mentaok. Jurutaman yang menjilma sebagai tunagannya itu diketahui oleh Senopati dan ditusuk matanya yang sebelah kanan dengan cis sehingga menjadi buta sebelah.

Puteri Wajak yang muncul dalam impian tadi beberapa waktu kemudian hamil, padahal ia belum bersuami. Supaya tidak mendapat malu puteri itu harus meninggalkan Wajak menuju ke suatu hutan perawan di daerah Wahung, disitu dia melahirkan bayinya dibuang ketempat yang sunyi. Waktu itu ada seekor ular yang keluar dan terus mengejar bayi yang dibuang itu untuk mencaploknya. Tetapi tidak ditelan, melainkan dikulum saja. Ibu si bayi itu menjadi takut dan malu, terus pergi meniggalkan Wahung Bupati Wajak mengetahui bahwa putrinya pergi. Ia memerintahkan punggawanya untuk mencari puterinya itu. Adapun punggawa yang diperintahkan itu bernama Rijobodo.

Rijobodo terus berangkat mencari, keluar hutan masuk hutan, namun ia tak dapat menemukannya..

Pada suatu ketika ia mendapat ilham, yaitu ia disuruh mencari bekas tempat bayi tadi dibuang. Setelah sampai ke tempat itu diketemukannya sebuah tombak dan ular yang menyaplok bayi tersebut. Lama kelamaan yang dicarinya itu dapat diketemukan, yaitu didaerah Banyuwangi. Sang putri beserta tombak itu terus dibawa pulang. Sesampainya di Wajak diurus, apa sebabnya sampai lolos dari Kabupaten.

Sang Bupati menuduh bahwa Senopati telah membuat aib kepada putrinya. Oleh sebab itu disayembarakan, bahwa barang siapa dapat membunuh Senopati di Mentaok, akan dijadikan pengganti jabatan Tumenggung di Wajak.

Para Menteri menyanggupi. Mereka disuruh memerangi Mentaok dan kepada pemukanya dibawakan tombak tersebut sebagai alat senjatanya. Mereka itupun berangkatlah .

Sesampainya di Mentaok dijumpainya Senopati dan ditusuknya dengan tombak itu menjadi bengkok. Setelah diketahui oleh Senopati akan tombak itu berkatalah :

“Tombakmu itu adalah penjilmaan dari putraku, mana mungkin ia berani kepadaku? Oleh karena itu ia menjadi bengkok.” Sudahlah sekarang ini lebih baik kamu semua pulang saja. Kembalikanlah tombak ini kepada paman Bupati. Tombak ini adalah sebuah senjata yang ampuh, kelak akan menjadi pusaka bagi daerah “ Ngrowo”.

Para Menteri yang memerangi Senopati itu terus pulang ke Wajak dengan tangan hampa. Sesampainya di Wajak dikatakan pesan-pesan Senopati itu kepada Bupati.

Sang Bupati tidak mau menerima tombak itu kembali.

Disuruhnya orang untuk mengembalikan ke asalnya, ke Wahung.

Tumbak itu dikembalikan, dan lenyap dari Wahung.

Kemudian hari banyak orang yang mengetahui bahwa tombak tadi terdapat tegak menancap di bumi daerah Wahung, dengan dikerumuni oleh tombak-tombak yang lain, yang banyak jumlahnya. Setelah didengar oleh Bupati Wajak akan berita itu, lalu disayembarakan, bagi siapa saja yang dapat mengambil Kyai Upas, dialah calon pembesar ditempat itu. Kemudian hari ternyata seorang yang dapat mengambilnya.

Orang itu bernama Ronggo Katepan Ngabehi. Nenurut cerita orang, Ronggo tersebut tidak berpusar dan sangat sakti.

10. CERITERA KYAI UPAS IV

PUSAKA KYAI UPAS

Kyai upas adalah nama sebuah pusaka berbentuk tombak, dengan landeannya sepanjang tidak kurang dari 5 meter. Pusaka ini berasal dari Mataram yang dibawa oleh R.M. Tumenggung Pringgodiningrat putra dari pangeran Notokoesoemo.di Pekalongan yang menjadi menantu Sultan Jogyakarta ke II (Hamengku Buwono II yang bertahta pada tahun 1792-1828), ialah ketika R.T Pringgodiningrat diangkat menjadi Bupati Ngrowo (Tulungagung sekarang). Disamping pusaka itu ada kelengkapannya yang dalam istilah Jawa disebut “pangiring” berwujud 1 pragi gamelan pelok slendro yang diberi nama “Kyai Jinggo Pengasih” beserta 1 kotak wayang purwo lengkap dengan kelirnya.

Pusaka dan pengiring ini tidak boleh dipisahkan dan sekarang tersimpan dibekas pensiunan Bupati Pringgokusumo di desa Kepatihan Tulungagung. Inilah yang oleh masyarakat Tulungagung dianggap sebagai pusaka daerah.

Sejak dari R.M Tumenggung Pringgodiningrat pusaka tadi dipelihara baik– baik, turun temurun kepada R.M. Djayaningrat (Bupati Ngrwo V) lalu kepada R.M Somodiningrat (Bupati ke VI) kemudian kepada R.T. Gondokoesoemo (Bupati ke VIII) dan selanjutnya diwariskan kepada adiknya ialah R.M Tumenggung Pringgokoesoemo (Bupati Ngrowo yang ke X).

Setelah R.M.T Pringgokoesoemo pensiun dalam tahun 1895 dan wafat pada tahun 1899, maka pemeliharaan pusaka diteruskan oleh Raden Aju Jandanya, sedang hak temurun pada puteranya yang bernama R.M Moenoto Notokoesoemo Komisaris Polisi di Surabaya. Sejak tahun 1907 pemeliharaan pusaka berada di tangan menantu dari R.M.T Pringgokoesoemo yaitu R.P.A Sosrodiningrat Bupati Tulunngagung yang ke XIII, dan sejak jaman Jepang diteruskan oleh saudaranya yang bernama R.A Hadikoesoemo. Setelah R.A Hadikoesoemo wafat tugas ini diambil alih kembali oleh R.M. Notokoesoemo.

PERANAN KYAI UPAS SEBAGAI PENOLAK BANJIR.

Baik dari bupati-bupati lama, dari keluarga Pringgokoesoemo maupun dari masyarakat Tulungagung sendiri timbul suatu kepercayaan, bahwa pusaka kyai Upas adalah pusaka bertuah penolak banjir dan penjaga ketentraman bagi daerah kabupaten Tulungagung. Tidak sedikit cerita – cerita mengenai hal ini diantaranya :

I. Waktu R.M. Moesono masih kanak-kanak dan berkumpul serumah dengan eyangnya putri Pringgokoesoemo, pernah diberi keterangan, bahwa sebelum tahun 1895 Tulungagung pernah mengalami banjir besar sampai air masuk ke alun-alun dan rumah Kabupaten. Pada waktu itu pusaka Kyai Upas tidak berada di Tulungagung melainkan dibawa oleh R. Pringgokoesoemo ketika masih menjabat Wedono di Pare (Kediri). Masyarakat mempunyai kepercayaan bilamana pusaka Kyai Upas dibawa kembali ke Tulungagung, air bah akan hilang. Pendapat itu ternyata benar, dengan pembuktian ketika R. Pringgokoesoemo Wedono Pare diangkat oleh Pemerintah Belanda menjadi Bupati Tulungagung dan pusaka Kyai Upas ikut di boyong maka ternyata banjir Tulungagung sangat berkurang.

Pada tahun 1942 Kabupaten Tulungagung tertimpa bahaya banjir yang luar biasa sampai terciptakan lagu “Oh nasib Tulungagung”.

Pusaka Kyai Upas pada waktu itu dijaga tidak berada di Tulungagung karena dibawa ke Surabaya untuk pengayoman dengan tujuan bilamana tentara sampai masuk ke kota Surabaya janganlah sampai timbul pertumpahan darah dan keadaanya lekas menjadi aman.

Timbullah suatu rabaan dari P.A Sosrodiningrat banjirnya Tulungagung dikarenakan pusaka daerah selang tidak berada di tempatnya.

Dengan segera beliau pergi ke Surabaya untuk mengambilnya.

Pusaka itu ditaruhnya didalam mobil tetapi mengingat penjangnya landean terpaksa sampai mengorbankan memecah kaca mobil bagian muka dan belakang.

Setelah pusaka kembali ke Tulungagung, maka air menjadi surut.

KYAI UPAS PADA JAMAN PERANG KEMERDEKAAN

Pada tahun 1946 Bapak Gubernur Soerjo pernah menyerukan kepada rakyat seluruh Jawa Timur agar semua pusaka-pusaka daerah yang ampuh milik rakyat dikeluarkan dan dipergunakan untuk membendung kemajuan gerak tentara kolonial Belanda yang ingin menjajah kembali.

Pada Waktu itu datanglah utusan Bung Tomo yang mengaku bernama Nangkulo beserta 2 orang temannya di Tulungagung dengan naik mobil yang kemudian menghadap P.A Sosrodhiningrat Bupati Tulungagung, mohon diizikan membawa Kyai Upas ke garis depan.

Pusaka diserahkan dan terus dibawa ke Somobito. Dalam kenyataan musuh tidak terus maju, tetapi berhenti di desa Curahmalang. Kyai Upas berada di garis depan selama ± 3 bulan dan diantarkan kembali ke Tulungagung oleh R. Moesono Bupati Surabaya dengan didampingi oleh R.M. Moenoto Notokoesoemo Komisaris Polisi Kota Surabaya (pewaris pusaka) dengan naik mobil dinas yang disupiri oleh orang bernama Badjuri (juga sekarang sudah pensiun dan bertempat tinggal di Wonokromo Surabaya).

Ketika Kyai Upas dibawa ke garis depan didampingi pula oleh 2 buah pusaka berupa tombak berasal dari Pringgopuran desa Kutoanyar tetapi 2 puasaka ini tidak kembali (hilang).[2]

PEMELIHARAAN PUSAKA SECARA TRADISIONAL

Pusaka Kyai Upas telah dipelihara dengan secara tradisional oleh keturunan Bupati Ngrowo. Tugas pemeliharaan ini termasuk suatu kewajiban.

Adapun yang menerima penyerahan tugas paling akhir berdasarkan keputusan bersama dari keluarga Bupati Pringgokoesoemo ialah R.M Moenoto Notokoesoemo. Tugas ini juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketika P.A Sosrodiningrat masih menjabat Bupati Tulungagung maka upacara siraman pada tiap tahunnya dilaksanakan dengan sangat teliti menurut tradisinya.

Selain upacara peralatan lengkap, pada malam harinya para sesepuh, pejabat-pejabat Pamong Praja dan Dinas Jawatan bersama istrinya didatangkan untuk melihat pertunjukan wayang purwo semalam suntuk. Biaya penyelenggaraan siraman dipikul bersama oleh keluarga R.M Moenoto Notokoesoemo. Setelah R.M Moenoto Notokoesoemo meninggal dunia, maka penyelenggaraan siraman diadakan secara sederhana oleh janda almarhum, yaitu Ibu Moenoto Notokoesoemo.

Diantara Bupati-bupati sesudah Pangeran Sosrodiningrat maka Bupati K.D.H R. Soenardi menaruh perhatian besar terhadap upacara siraman ini. Beliau telah menghadiri upacara bersama-sama stafnya dari anggota D.P.R.D.G.R

Pernah disampaikan sumbangan uang untuk kepentingan selamatan juga selubung pusaka sebagai ganti selubung yang lama.

PERLENGKAPAN WAKTU SIRAMAN

Selain siraman yang diselenggarakan pada tiap-tiap tahun, maka sebagai pemeliharaan pada tiap-tiap hari Kamis siang diadakan sajen berupa :
Ayam panggang hitam mulus dua ekor.
Satu ambengan apem berisi 28 biji.
Dua buceng nasi gurih
Gantenan lengkap (untuk makan sirih)
2 lirang pisang raja.
Bunga melati yang dironce.
Clupak minyak jarak sebagai lampunya.

Barang-barang tersebut harus disajikan di dalam kamar pusaka oleh embannya. Pada waktu Kyai emban menyajikan sajen itu, lampu clupak yang berisi minyak jarak harus dinyalakan disertai membakar kemenyan (dupa).

Pada sore hari sajen-sajen tadi diundurkan dari kamar pusaka untuk dikendurikan.

Disamping itu pada tiap-tiap tahun bertepatan pada hari Jum’at upacara siraman ini harus disediakan sajen-sajen sebagai berikut:
Panggang ayam tulak, ayam walik, ayam putih mulus, ayam hitam mulus, ayam lurik sekul dan lain sebagainya (7 macam)
Bermacam-macam polo kependem (Knolgewassen) antar lain kacang brul, ubi-ubian, kentang hitam, kentang putih, ketela rambat, ketela pohon dan lain sebagainya.
Jenang Sengkolo, bubur suran lengkap dengan lauk pauknya sebagaimana biasanya untuk selamatan suran.
Pisang Raja Ayu.
Air dari 7 sumber (Tuk) dan air laut yang dipergunakan untuk siraman pertama.
Tebu dan janur.
Segala macam ikan sungai (ikan tawar).
Segala macam jajanan pasar.
Daging lembu 27 macam (27 potong).

Pada hari kamis sore menjelang siraman banyak ibu-ibu yang datang membantu masak-masak dan menyiapkan sajen untuk dikendurikan pada hari Jum’at pagi.

Yang memasak jenang dan bubur suran menurut tradisi harus dipilihkan seorang Ibu yang sudah lanjut usianya (bahasa jawa Luas sari)

Pada hari Jum’at pagi biasanya telah banyak yang datang banjir pada upacara siraman itu, terutama para pensiunan. Sekitar jam 9.30 pagi, setelah pusaka tersebut dikeluarkan dari kamar pusaka, maka diiringi dengan gamelan monggang yang terus menerus sampai akhir siraman dan sampui pusaka tersebut dikembalikan ke kamar pusaka.

Disamping itu diadakan pembacaan tahlil oleh paling sedikit 20 orang santri. Selesai siraman diadakan kenduri.

Yang mendapat tugas untuk menyirami pusaka tersebut ialah Kyai Emban yang turun temurun itu.

Sebagai penutup dalam rangkaian upacara ini pada malam harinya diadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk.

Demikianlah sejarah Kyai Upas, Pusaka tradisional Kabupaten Tulungagung. next

Oleh: Drs Suprayitno | September 26, 2009

Bagian Kedua lembar (i) BABAD TULUNGAGUNG

BABAD TULUNGAGUNG

( Bagian Kedua )

PERGURUAN PACET

Pada zaman Pemerintahan Mojopahit hubungan antara daerah pedalaman sangat sulit, sehingga keamanan di sebelah selatan sungai Brantas tidak mudah dapat dikuasai.

Sering disana-sini timbul pemberontakan. Berdirinya perguruan-perguruan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan raja, karena selain mengajarkan ilmu, para guru pada umumnya juga merupakan mata telinga dari pada perguruan Negara. Demikian pula hubungannya dengan peguruan di dukuh Bonorowo, dekat Campurdarat yang terkenal dipimpin oleh seorang sakti bernama Kyai PACET.

Kyai Pacet mengajarkan ilmu Joyokawijayan. Ia mempunyai murid-murid pilihan diantaranya :

1. Pangeran Kalang dari Tanggulangin.

2. Pangeran Bedalem dari Kadipaten Betak.

3. Menak Sopal dari Kadipaten Trenggalek.

4. Kyai Kasanbesari Tua-Tua dukuh Tunggul.

5. Kyai Singorataruno dari dukuh Plosokandang.

6. Kayi Sendang Gumuling dari desa Bono.

7. Pangeran Lembu Peteng putra Majapahit (termasuk murid baru).

Pada suatu hari Kayi Pacet telah mengadakan pertemuan dengan para murid-muridnya. Pada persidangan itu selain memberikan wejangan-wejangan ilmu, Kyai Pacet menceritakan, bahwa diantara murid-muridnya ada yang mendirikan peguron, tetapi sayangnya tidak memberitahukan hal itu kepada gurunya.

Kyai Kasanbesari merasa tertusuk perasaannya, dikarenakan dia sendirilah yang mendirikan peguron sebagaimana kata sindiran yang telah diucapkan dihadapannya dengan terus terang oleh sang guru tersebut.

Dengan tanpa pamit seketika itu juga Kyai Besari meninggalkan tempat pesamuan. Dengan kepergian Kyai Besari yang tanpa pamit itu Kyai Pacet lalu menyuruh dua orang muridnya yaitu Pangeran Kalang dan Pangeran BEDALEM untuk menasehati Kyai Kasanbesari agar menyadari diri dan mau kembali ke Bono rowo untuk tetap menjadi murid dari Kyai Pacet. Apa sebab Kyai Pacet menunjuk kedu murid tersebut, karena ia mengerti bahwa Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem dengan diam-diam juga menjadi muridnya Kyai Kasanbesari. Dengan keberangkatan dua orang utusan tersebut maka Kyai Pacet berpesan pada murid-murid lainnya supaya mereka mau tetap di Bonorowo untuk melanjutkan pelajarannya, sedang Kyai Pacet akan mengadakan semadi di dalam sebuah gua. Yang ditugaskan mengawasi di luar gua adalah Lembu Peteng.

KYAI KASANBESARI INGIN MEMBUNUH KYAI PACET.

Kyai Kasanbesari yang hatinya merasa tersinggung dan masih dalam keadaan marah terhadap gurunya, telah kedatangan dua orang utusan dari Bonorowo yaitu Pangeran Kalang dan Pangeran Bedalem. Dalam wawancaranya Pangeran Bedalem menyatakan, bahwa dia tidak akan mencampuri urusan Kyai Kasanbesari dan Kyai Pacet, dan dia terus pulang ke Betak. Sebaliknya Pangeran Kalang malah menunjuki tindakan Kyai Besari bahkan dibakar semangatnya untuk diajak berontak dan membunuh gurunya.

Setelah berunding masak-masak, maka berangkatlah mereka berdua ke Bonorowo dengan tujuan untuk membunuh Kyai Pacet. Pada waktu Kyai Besari dan Pangeran Kalang secara diam-diam masuk ke dalam gua tempat Kyai Pacet bersemadi dengan tanpa diketahui oleh fihak yang mengawasi, maka kedua orang itu merasa sangat terkejut karena dalam penglihatannya mereka telah berjumpa dengan seekor singa yang siap untuk menerkamnya. Kyai Besari dan Pangeran Kalang cepat-cepat keluar dari gua dan lari tunggang langgang.

Konon, setelah kedua orang itu melarikan diri maka Kyai Pacet telah memanggil Pangeran Lembu Peteng yang berjaga di luar gua dan ditanya mendengar apakah waktu Kyai Pacet sedang bersemadi Pangeran Lembu Peteng menjawab, bahwa dia tadi telah mendengar suara “GEMLUDUG” dan setelah dilihatnya tampak bahwa Kyai Pacet memegang cahaya yang kemudian berubah menjadi sebilah keris. Keris tersebut kemudian diberi nama Kyai Gleduk, sedang desa dimana Kyai bersemadi hingga sekarang bernama GLEDUG. Selesai bersemadi Kyai Pacet segera mengejar kedua orang yang sedang berlari itu.

Kyai Kasanbesari mengerti kalau dikejar, segera mengeluarkan kanoragannya dengan membanting buah kemiri yang berubah menjadi seekor harimau.

Kyai Pacet mengimbanginya dengan membanting bungkul gamparan yang berubah menjadi ular besar. Kedua binatang itu berkelahi. Harimau kanoragan dari Kyai Besari kalah dan berubah menjadi buah kemiri lagi. Tempat dimana Kyai Besari menderita kekalahan itu oleh Kyai Pacet dinamakan desa Macanbang. Kyai Besari terus melarikan diri, sedang Kyai Pacet bersama Pangeran Lembu Peteng kembali ke Padepokan untuk mengerahkan murid-murid guna menangkap Kyai Besari dan Pangeran Kalang.

Murid dari Kyai Pacet disebar ke seluruh penjuru dengan dipimpin oleh Pangeran Lembu Peteng. Akhirnya Pangeran Lembu Peteng dan teman-temannya dapat berjumpa dengan Kyai Besari dan Pangeran Kalang. Timbullah peperangan yang ramai. Kyai Besari melarikan diri ke Ringinpitu, sedang Pangeran Kalang dikejar terus oleh Pangeran Lembu Peteng.

Pangeran Kalang lari ke Betak dan bersembunyi di tamansari Kadipaten Betak. Pada waktu itu putera dari Pangeran Bedalem yang bernama Roro Kembangsore sedang berada di Tamansari.

Roro Kembangsore merasa tidak keberatan bahwa Pangeran Kalang bersembunyi di situ, karena Pangeran Kalang masih pernah pamannya (saudara dari Ayahnya).

Kemudian datanglah Pangeran Lembu Peteng ke tamansari untuk mencari Pangeran Kalang.

Di tamansari Pangeran Lembu Peteng bertemu dengan Roro Kembangsore. Puteri Bedalem ini tidak mengakui bahwa pamannya bersembunyi disitu. Pangeran Lembu Peteng tertarik akan kecantikan sang putri dan menyatakan rasa asmaranya. Roro Kembangsore mengimbanginya.

Ketika kedua merpati tersebut sedang dalam langenasmara, maka Pangeran Kalang yang bersembunyi di tamansari itu dapat mengintip dan mengetahui bagaimana tindakan kemenakannya terhadap Pangeran Lembu Peteng. Dengan diam-diam Pangeran Kalang masuk ke dalam Kadipaten untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada kakaknya ialah Pangeran Bedalem.

Pangeran Bedalem setelah mendengar pelaporan dari adiknya, menjadi marah sekali, terus pergi ke tamansari. Timbullah perang antara Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Bedalem. Pangeran Lembu Peteng dapat meloloskan diri bersama dengan Roro Kembangsore, tetapi terus dikejar oleh Pangeran Bedalem.

Kembali kepada kisah Kyai Besari yang berhasil meloloskan diri dari peperangan dengan murid Kyai Pacet. Ia menuju ke desa Ringinpitu, rumah Kyai Betak, yaitu pernah kakaknya. Pada waktu itu Kyai Betak sedang berada di pendopo bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Banguntulak dan Dadaptulak. Dengan kedatangan Kyai Besari kedua anak tersebut lalu keluar untuk pergi ke ladang.

Kyai Besari mengatakan bahwa kedatangannya ke Ringinpitu itu bermaksud untuk meminjam pusaka ialah pusaka Ringinpitu yang berbentuk tombak bernama Korowelang dengan alasan untuk kepentingan “NGIDERI PARI”. Kyai Betak tidak meluluskan permintaan adiknya. Kyai Besari marah, akhirnya terjadi perang. Kyai Betak kalah dan mati terbunuh. Kyai Besari terus pergi dengan membawa pusaka Korowelang.

Waktu Dadaptulak dan Banguntulak pulang dari ladang, mereka sangat terkejut melihat ayahnya berlumuran darah dan dalam keadaan tidak bernyawa. Oleh sebab tidak ada orang lain yang datang di situ kecuali Kyai Besari, maka Banguntulak dan Dadaptulak yakin bahwa pembunuhnya tak lain tentu Kyai Besari.

Segera mereka mengejarnya ke arah selatan dan dapat menemukannya. Terjadilah peperangan. Banguntulak dan Dadaptulak kalah. Banguntulak terluka dan berlumuran darah. Darahnya berbau langu. Maka tempat dimana ia mati dinamakan Boyolangu, sedang tempat dimana Dadaptulak meninggal dinamakan Dadapan.

Kyai Besari melanjutkan perjalannya. Ia berjumpa dengan Pangeran Bedalem yang sedang mengejar Pangeran Lembu Peteng. Pangeran Bedalem menceritakan tentang peristiwanya, yang mana Kyai Besari dalam hal itu bersedia membantunya. Keduanya segera pergi mencari Pangeran Lembu Peteng yang lari bersama-sama Roro Kembangsore.

Pada waktu Pangeran Lembu Peteng dan Roro Kembangsore sedang beristirahat di tepi sungai, datanglah Kyai Besari dan Pangeran Bedalem. Pangeran Lembu Peteng dapat tertangkap dan dibunuhnya. Jenazahnya dibuang ke dalam sungai. Roro Kembangsore dapat meloloskan diri terus lari. Punakawan dari Pangeran Lembu Peteng setelah mengetahui peristiwa terbunuhnya Pangeran yang menjadi momongannya itu memberi tahukannya kepada Kyai Pacet. Kyai Pacet segera mengirimkan utusan, ialah Adipati Trenggalek dengan diikuti oleh bekas punakawan Pangeran Lembu Peteng untuk mengadakan pelaporan ke Mojopahit. Dalam perjalannya mereka bertemu dengan Perwira Mojopahit bersama dengan Pangeran Suka yang ketika itu mendapat tugas dari Raja untuk mencari putra yang meninggalkan kerajaan tanpa pamit, ialah Pangeran Lembu Peteng. Adipati Trenggalek menceritakan hal ikhwal tentang terbunuhnya Pangeran Lembu Peteng. Setelah mengerti prosesnya maka Perwira Mojopahit tersebut ingin membuktikan tempat kejadian itu bersama-sama dengan wadyabalanya.

Meskipun diadakan pengerahan tenaga untuk mencarinya, namun jenazahnya Pangeran Lembu Peteng tak dapat diketemukannya. Sungai dimana jenazah Pangeran Lembu Peteng dibuang oleh Perwira Mojopahit diberi nama Kali Lembu Peteng.

PERWIRA MADA MENCARI JEJAK PANGERAN BEDALEM DAN KYAI BESARI.

Pangeran Bedalem setelah mendengar berita bahwa ia dikejar oleh balantentara dari Mojopahit, sangat ketakutan dan melarikan diri ke jurusan selatan. Karena takutnya maka Pangeran Bedalem bunuh diri mencebur ke sebuah kedung. Kedung tersebut kemudian dinamakan Kedung Bedalem. Oleh sebab Kadipaten Betak lowong, maka yang diangkat untuk mengganti Bedalem ialah Pangeran Kalang.

Balatentara Mojopahit disebar untuk mencari Kyai Besari. Putra Mojopahit yang bernama Pangeran Suka dalam mengadakan operasi ini kena dirunduk oleh Kasan Besari dan tergelincir masuk ke sebuah Kedung hingga meninggal dunia. Kedung tersebut lalu diberi nama Kedungsoko. Akhirnya Kyai Besari dapat diketemukan di desa Tunggul oleh Perwira Mada. Oleh sebab itu Kyai Besari tidak mau menyerah maka timbul peperangan. Kyai Besari kalah dan terkena pusaknya sendiri yaitu Korowelang. Dukuh tersebut oleh Sang Perwira diberi nama dukuh Tunggulsari.

Karena kecakapannya menumpas pemberontakan-pemberontakan dan kekeruhan-kekeruhan konon sang perwira akhirnya diangkat menjadi Patih dan mendapat gelar Patih Gajah Mada.

PANGERAN KALANG JATUH CINTA KEPADA Rr. INGGIT Setelah Pangeran Kalang menjabat Adipati di Betak, maka hatinya tertawar oleh Rr. Inggit, adik dari Retno Mursodo janda alm. Pangeran Bedalem. Roro Inggit ingin dijadikan istrinya, tetapi menolak dan Retno Mursodo juga tidak menyetujuinya.

Pangeran Kalang memaksanya. Roro Inggit bersama Retno Mursodo meninggalkan Betak dan terus melarikan diri menuju ke desa Plosokandang.

Pangeran Kalang berusaha mengejarnya, tetapi kehilangan jejak, sehingga ia lalu mengeluarkan suatu maklumat, yang menyatakan bahwa barang siapa ketempatan dua orang putri dari Kadipaten Betak tetapi tidak mau lapor, maka akan dijatuhi hukuman gantung.

KYAI PLOSOKANDANG DIPERSALAHKAN

Salah seorang murid dari Kyai Pacet yang bernama Kyai Singotaruno disebut pula Kyai Plosokandang, karena berasal dari dukuh Plosokandang. Pada suatu hari ia ketemuan dua orang putri ialah Rr. Inggit dan Rr. Mursodo. Kedatangan putri Betak ini sengaja mencari pengayoman dari Kyai Plosokandang. Segala sesuatu mengenai tindakan Pangeran Kalang oleh Rr. Mursodo diceritakan semua, dan karena itu Kyai Singotaruno tidak berkeberatan untuk melindunginya, meskipun ia sendiri mengerti bahwa usahanya itu sangat berbahaya bagi jiwanya sendiri.

Adipati Kalang datang sungguh ke Plosokandang dan bertanya kepada Kyai Singotaruno apakah dia mempunyai tamu yang berasal dari Betak. Kyai Singotaruno menjawab bahwa ia tidak mempunyai tamu seorangpun. Tetapi Adipati Kalang tidak percaya, dan ingin mencarinya sendiri ke belakang. Roro Mursodo dan Roro Inggit ketika mendengar bahwa tamu yang datang itu Adipati Kalang, segera berkemas dan melarikan diri ke jurusan barat. Adipati Kalang mengetahui hal ini, dan ia sangat marah kepada Kyai Singotaruno. Kyai Singotaruno dianggap salah, dan dijatuhi hukuman gantung.

RORO INGGIT BUNUH DIRI.

Oleh karena Roro Inggit takut bila sampai dipegang oleh Pangeran Kalang, maka ia berputus asa dan bunuh diri terjun ke dalam sebuah Beji atau Blumbang. Tempat dimana Roro Inggit bunuh diri oleh Pangeran Kalang diberi nama desa Beji. Adapun Roro Mursodo terus lari menuju ke Gunung Cilik.

MBOK RONDO DADAPAN.

Ketika Pangeran Lembu Peteng perang dengan Kyai Besari, maka Roro Kembangsore dapat memisahkan diri dan lari ke desa Dadapan.

Di desa tersebut ia menumpang pada seorang janda bernama mBok Rondo Dadapan. mBok Rondo mempunyai anak laki-laki bernama Joko Bodo. Lama kelamaan Joko Bodo terpikat oleh kecantikan wajah Roro Kembangsore dan ingin sekali memperistrinya, tetapi selalu ditolak secara halus oleh Roro Kembangsore. Oleh karena Joko Bodo selalu mendesak maka pada suatu hari ketika mBok Rondo Dadapan sedang bepergian, Roro Kembangsore mengajukan permintaan. Ia bersedia dikawin, asalkan Joko Bodo mau menjalani tapa mbisu di sebuah gunung dekat desa itu. Joko Bodo menerima permintaan tadi dan pergi meninggalkan rumah. Ikatan janji itu tidak diketahui oleh mBok Rondo Dadapan. Roro Kembangsore juga pergi menuju ke Gunung Cilik. Maka ketika mBok Rondo pulang dari bepergian ia merasa terkejut, karena keadaan rumah kelihatan sepi, dan ternyata kosong. Ia pergi kesana kemari dan memanggil-manggil kedua anak tersebut. Tetapi tidak ada jawaban.

Akhirnya diketemukan Joko Bodo sedang duduk termenung menghadap kebarat. Dipanggilnya berulang kali tidak mau menjawab. Karena jengkelnya mBok Rondo lupa dan mengumpat “Bocah diceluk kok meneng bae kaya watu”.

Seketika itu juga karena kena sabda mBok Rondo, Joko Bodo berubah menjadi batu. mBok Rondo menyadari atas keterlanjuran kata-katanya. Maka ia lalu berharap; “Besuk kalau ada ramainya zaman gunung ini saja beri nama “GUNUNG BUDEG”, dan hingga sekarang gunung tadi disebut orang gunung budeg.

RESI WINADI DI GUNUNG CILIK

Pada suatu hari Sang Patih mendengar berita bahwa di gunung cilik ada seorang pendeta wanita yang menamakan diri Resi Winadi. Yang menjadi pendeta tersebut sebetulnya ialah Roro Kembangsore. Kecuali menjadi pendeta ia juga menjadi empu. Resi Winadi mempunyai dua orang cantrik kinasih yang bernama SARWO dan SARWONO. Pada suatu hari cantriknya yang bernama Sarwo disuruh ke Kadipaten Betak untuk mencoba kesaktian dan keampuhan pusaka yang dibuatnya sendiri untuk diadu dengan pusaka milik Pangeran Kalang.

Cara mengadunya adalah sebagai berikut :

Kalau pusakanya ditikamkan di pohon beringin daunnya rontok dan pohonnya tumbang, itulah yang menang. Selanjutnya bilamana pusaka Resi Winadi yang kalah maka Resi Winadi tunduk dan mau disuruh apa saja. Sebaliknya kalau pusaka Sang Resi menang dan Pangeran Kalang menghendaki untuk dimilikinya maka ada syaratnya ialah Pangeran Kalang supaya pergi sendiri ke Gunung Cilik untuk memintanya, tetapi bila sudah mulai naik gunung harus berjalan dengan jongkok (laku dodok), tidak diperkenankan memandang wajah sang resi sebelum diizinkan. Setelah cantrik mengerti akan tugasnya berangkatlah ia. Kecuali penugasan kepada cantrik Sarwo, Resi Winadi juga menugaskan kepada Sarwono untuk masuk ke tamansari Betak dengan menyamar, dan yang penting dapat mencabut sumbat ijuk yang berada di Tamansari. Adapun letaknya di bawah batu gilang .

Setelah datang di Betak cantrik Sarwo menghadap Adipati Kalang dan mengutarakan segala maksudnya, ialah apa yang ditugaskan oleh Resi Winadi.

Pangeran Kalang menanggapi dan menyetujuinya. Masing-masing membawa senjata pusaka ke alun-alun untuk diadunya. Pusaka Betak dicoba terlebih dahulu, ialah ditikamkan pada pohon beringin kurung yang tumbuh di tengah-tengah alun-alun, tetapi tidak apa-apa. Sekarang datang gilirannya pusaka Gunung Cilik. Setelah ditikamkannya, maka semua daunnya telah rontok dan kemudian tumbanglah pohon itu.

Pangeran Kalang mengakui kekalahannya dan ingin sekali memiliki pusaka tersebut. Sarwo tidak keberatan asal Pangeran Kalang bersedia memenuhi syarat-syaratnya tadi. Pangeran Kalang tidak berkeberatan. Dengan diantar oleh cantrik Sarwo dan diikuti oleh beberapa orang prajurit pengawalnya berangkatlah Pangeran Kalang ke Gunung Cilik. Di tamansari Betak, Sarwono yang ditugaskan mencabut sumbat ijuk di bawah batu gilang dapat menemukan tempat itu. Sumbat segera dicabutnya, dan seketika itu memancarlah sumber air yang besar. Kadipaten Betak tertimpa banjir dan terendam air. Sarwono dapat menyelamatkan diri dengan naik sebuah getek.

DI PERTAPAAN GUNUNG CILIK

Waktu itu Sarwono sedang menghadap Resi Winadi untuk melaporkan tugas yang dilaksanakan. Datanglah ibunya Rr. Mursodo. Maka saling berceritalah mengenai riwayat masing-masing. Tak lupa pula disebut-sebut tentang matinya Rr. Inggit, karena dikejar-kejar oleh Pangeran Kalang. Mereka sangat bergembira dapat bertemu kembali sehingga saling mencucurkan air mata. Kemudian datanglah Patih Majapahit dengan bala tentaranya juga ingin menyatakan kebenaran berita yang diterimanya.

Pada saat itu tampaklah dari jauh kedatangan dua orang. Yang seorang berjalan jongkok dan nyembah. Tamu ini tak lain adalah Pangeran Kalang yang diantar oleh cantrik Sarwo. Setelah dekat, maka Sang Resi memberi perintah supaya Pangeran Kalang memandangnya. Alangkah terkejutnya bercampur malu. Karena yang disembah-sembah tadi adalah keponakannya sendiri. Karena malu bercampur takut maka Pangeran Kalang terus melarikan diri, yang kemudian dikejar oleh Patih Mojopahit.

PANGERAN KALANG MATI TERBUNUH.

Timbullah peperangan antara Prajurit pengawalnya Pangeran Kalang dengan bala tentara Mojopahit. Prajurit dari Pangeran Kalang mengalami kekalahan dan kesemuanya mati terbunuh di suatu desa, yang mana oleh Patih Gajah Mada desa tersebut diberi nama desa BATANGSAREN.

Pangeran Kalang terus dikejar, dan oleh tentara Mojopahit dapat ditangkap dan dihujani senjata tajam, sehingga pakaiannya hancur dan badannya penuh dengan luka-luka. Tempat dimana Pangeran Kalang tertangkap ini diberi nama CUIRI.

Meskipun keadaan sudah parah masih dapat melarikan diri, tetapi …….

Tempat tertangkap untuk kedua kalinya ini diberi nama desa Kalangbret.

Adipati Kalang masih berusaha lari, tetapi karena sudah merasa lelah, lalu bersembunyi di song sungai, dan disinilah ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Tempat tersebut oleh Patih Gajah Mada dinamakan desa Ngesong. Setelah keadaan aman Patih Gajah Mada kembali ke Mojopahit. Bekas pertapaan Rr. Kembangsore hingga sekarang menjadi tempat pesadranan.                                next

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori